Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Bra och relevant högre utbildning

Varför måste vi se till att den högre utbildningen är relevant och bra?

Det råder brist på kvalificerad arbetskraft i EU, särskilt inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, matematik och informationsteknik. Kvinnor är särskilt underrepresenterade inom de här är ämnesområdena. 

Dessutom leder den gröna och digitala omställningen till att det uppstår nya kompetensbehov i samhället i EU. EU måste agera om man vill säkra den fortlöpande kompensutveckling som krävs för att förbli ekonomiskt konkurrenskraftigt på global nivå. 

Fler bör uppmuntras att studera ämnen där det råder kompetensbrist och stor efterfrågan på arbetskraft. Alla studenter måste skaffa sig övergripande färdigheter som förmågan till kritiskt tänkande och problemlösning och nyckelkompetenser som räknefärdighet och digital kompetens för att lyckas bättre efter examen.

Vad gör EU för att förbättra den högre utbildningens relevans och kvalitet?

STEAM-metoden

Kommissionen vill se fler ändamålsenliga högskoleprogram inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, matematik och informationsteknik utifrån en STEAM-metod där man också integrerar humaniora. STEAM står för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, humaniora och matematik.

STEAM-metoden är ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till utbildning där man tar bor de traditionella barriärerna mellan ämnen och discipliner och kopplar samman tekniska och naturvetenskapliga ämnen med humaniora och samhällsvetenskap. 

Metoden går ut på att kunskaper från de tekniska och naturvetenskapliga ämnena blandas med andra ämnen för att stimulera ett empiriskt lärande. Tanken är att de tekniska och naturvetenskapliga ämnena sätts in i ett politiskt, miljömässigt, samhällsekonomiskt och kulturellt sammanhang. 

Metoden bidrar till att både åtgärda allvarliga kompetensbrister och uppmuntra till generella färdigheter som stimulerar entreprenörskap, innovation och kreativitet. Arbetet får stöd av EU STEM Coalition som finansieras av Erasmusprogrammet och åtgärderna i den europeiska kompetensagendan.

Uppföljning av utexaminerade

EU uppmuntrar medlemsländerna att förbättra den högre utbildningens och yrkesutbildningens relevans och kvalitet genom att fortlöpande följa upp nyutexaminerade. 

Målet är att utvärdera om de utexaminerades kunskaper, färdigheter och kompetenser är tillräckligt bra och relevanta för att de ska klara sig i dagens och morgondagens arbetsliv.

Arbetet med att göra ländernas uppgifter om studieresultat lättare att jämföra ska bidra till att förverkliga ett verkligt europeiskt område för utbildning senast 2025. Framför allt ska initiativet med uppföljning stödja arbetet med att under 2021 ta fram en agenda för omvandlingen av den högre utbildningen

Initiativet ska ge beslutsfattarna viktiga insikter så att de kan ta itu med olika transnationella utbildnings- och färdighetsutmaningar med hjälp av ett evidensbaserat tillvägagångssätt.

Uppföljningen av utexaminerade bidrar dessutom till att

  • förbättra studenternas erfarenheter och kartlägga möjligheter att effektivisera undervisning och inlärning 
  • kartlägga ojämlikheter inom utbildningen och hitta sätta att åtgärda dem
  • stärka de nyutexaminerades anställbarhet genom att förbättra planering och matchning av kompetenser med arbetsgivarnas behov, utformning av kursplaner och yrkesvägledning
  • ge insikter om mobilitetsmönster, t.ex. regionala över- och underskott på kompetens, så kallad ”kompetensflykt” och ”kompetensinflöde”
  • målinrikta investeringar inom den högre utbildningen efter samhällets behov
  • kartlägga metoder som bäst förbereder de utexaminerade för ett aktivt medborgarskap. 

Vad har EU gjort hittills?

Som uppföljning av den nya EU-agendan för högre utbildning och den nya kompetensagendan för Europa antog rådet en rekommendation om uppföljning av utexaminerade i november 2017. 

I rekommendationen åtog sig EU-länderna att med kommissionens stöd samla in jämförbara uppgifter om dem som gått en högre utbildning eller yrkesutbildning. Kommissionen publicerade 2020 en jämförande studie där man går igenom EU- och EES-ländernas metoder för att följa utexaminerade med avseende på fem viktiga dimensioner enligt rådets rekommendation.

Expertgruppen om uppföljning av utexaminerade var mellan 2018 och oktober 2020 ett forum för samarbete och utbyte. Gruppens arbete mynnade ut i en slutrapport med rekommendationer till kommissionen om framtiden för initiativet för uppföljning av utexaminerade.

Kommissionen gjorde 2020 en pilotundersökning om utexaminerade i åtta länder – Grekland, Kroatien, Litauen, Malta, Norge, Tjeckien, Tyskland och Österrike – där man utvärderade nationella data och gjorde jämförelser mellan länderna. Resultatet kommer att vara ett bra evidensbaserat underlag för beslutsfattare och utbildningsaktörer som ska utveckla kursplanerna.

Under 2020 och 2021 ska kommissionen hålla i skräddarsydda kapacitetsuppbyggande aktiviteter i EU-länderna för att hjälpa myndigheter och forskningsteam att göra sig redo för en samordnad mekanism för uppföljning av utexaminerade. Aktiviteterna går bland annat ut på att se till att aktörerna tar ansvar för projektet och bygger upp it- och statistikkapacitet.

Vad händer nu?

Utifrån expertgruppens diskussioner och rekommendationer går kommissionen vidare med initiativet om uppföljning av utexaminerade genom att

  • inrätta ett nätverk av experter från alla länder som ska underlätta kontakterna mellan de ansvariga ute i länderna och bidra till att ytterligare harmonisera arbetet med att följa upp de utexaminerade
  • utforska olika sätt att vidareutveckla insamlingen av data om utexaminerade genom att extrahera uppgifter från befintliga nationella databaser i samarbete med expertnätverket
  • utöka den europeiska undersökningen av utexaminerade genom en andra pilotfas under 2022 i mellan 16 och 18 länder och förbättra dess kvalitet
  • organisera ytterligare studier och peer learning-aktiviteter för att förbättra evidensunderlaget om metoder för uppföljning av utexaminerade och om bättre användning av data.

Under 2022 ska kommissionen utvärdera arbetet med att genomföra rådets rekommendation och väntar sig att se att 80 procent av länderna ska ha gjort det till slutet av 2024. 

Kommissionen förväntar sig att utexaminerade ska följas upp i hela EU senast 2025.