Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zgodnje opuščanje šolanja

Za kaj gre

Zgodnje opuščanje šolanja je povezano s poznejšo brezposelnostjo, socialno izključenostjo, revščino in slabšim zdravjem. Razlogov, zakaj mladi prezgodaj opustijo šolanje, je več: osebni in družinski problemi, težave pri učenju, slabše socialno–ekonomske razmere. Pomembni dejavniki so še organizacija izobraževalnega sistema, šolsko okolje in odnos med učiteljem in učencem.

Razlogi za to, da mladi ne dokončajo srednje šole, so pogosto zapleteni in zajemajo več med sabo povezanih vidikov, zato morajo ukrepi za omejitev zgodnje opustitve šolanja obravnavati vrsto različnih vprašanj, povezati šolsko in socialno politiko ter mladinsko delo in vidike, povezane z zdravjem. Nekateri od teh izzivov so opisani v infografiki, ki jo je pripravila Komisija.

Dosedanji ukrepi

  • Države EU so se zavezale, da do leta 2020 zmanjšajo delež osipnikov povprečno na manj kot 10 %. Letni pregled izobraževanja in usposabljanja vsebuje podatke in analizo trendov v zgodnjem opuščanju šolanja v EU in vseh državah članicah.
  • Ministri EU za izobraževanje so sprejeli priporočilo Sveta o politikah za zmanjševanje zgodnjega opuščanja šolanja, v katerem je določen okvir za dosledne in celovite ukrepe na podlagi dejstev. Dogovorili so se za sodelovanje pri izmenjavi najboljših praks in spoznanj v zvezi z učinkovitimi načini odpravljanja zgodnjega opuščanja šolanja.
  • Delovna skupina za zgodnje opuščanje šolanja je preučila primere dobrih praks v Evropi in izmenjala izkušnje pri zmanjševanju zgodnjega opuščanja šolanja. V končnem poročilu je predstavila 12 ključnih sporočil za snovalce politike, vključila praktičen kontrolni seznam za celostne politike ter dodala prilogo s primeri najboljših praks iz več držav EU.
  • Evropska komisija je organizirala konferenco o politikah zmanjševanja šolskega osipa. Leto pozneje je sledil pregled napredka pri izvajanju politik v osmih državah EU.
  • Delovna skupina za šolstvo je pripravila politična sporočila, v katerih je opredelila osnovne pogoje za izvajanje vsešolskega pristopa k odpravljanju šolskega osipa, ter evropsko spletno zbirko orodij za šole.
  • Svet EU je sprejel tudi sklepe o zmanjšanju zgodnjega opuščanja šolanja in spodbujanju šolskega uspeha.

Evropska komisija je objavila oceno uspešnosti strategij in praks od leta 2011 na ravni EU in nacionalni ravni pri odpravljanju zgodnjega opuščanja šolanja v 37 evropskih državah.

Študija kaže, da je učinek instrumentov politike EU v zadevnih državah v veliki meri pozitiven. V povprečju se je stopnja zgodnjega opuščanja šolanja v Evropi s 13,4 % leta 2011 zmanjšala na 10,2 % leta 2019.

Vendar so med državami še vedno pomembne razlike – demografski podatki namreč kažejo, da je za osebe z migrantskim ozadjem, mlade moške in osebe, ki živijo na podeželju, večja verjetnost, da bodo šolanje zaključili pred koncem obveznega izobraževanja.

Zato je potrebno nadaljnje ukrepanje za rešitev tega kompleksnega in nastajajočega trenda. Študija primerja izbor dobrih praks na nacionalni ravni in daje vrsto priporočil, da se snovalcem politike v prihodnje zagotovijo ustrezne informacije. Več informacij je na voljo v povzetku in videfilmu o zgodnjem opuščanju šolanja.

Pobuda Poti do uspeha v šoli

Komisija je v sporočilu o vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 napovedala novo pobudo – Poti do uspeha v šoli. Pobuda bo vsem učencem in učenkam pomagala doseči temeljno raven obvladanja osnovnih spretnosti.

Pobuda bo obravnavala tri izzive:

  • pomoč vsem učencem in učenkam doseči temeljno raven obvladanja osnovnih spretnosti
  • zmanjšanje deleža mladih, ki opustijo šolanje brez višje sekundarne izobrazbe
  • zagotavljanje dobrega počutja učencev v šoli

Spomladi 2021 bomo pripravili odprto javno posvetovanje, da bi zbrali vaše poglede na pobudo Poti do uspeha v šoli. 

Evropska zbirka orodij za šole

Evropska zbirka orodij za šole snovalcem politike in šolskim delavcem ponuja številne vire in primere iz prakse, kako spodbuditi učni uspeh in preprečiti zgodnje opuščanje šolanja.

Zbirka orodij zajema pet tematskih področij, ki so ključni pogoji za vsešolski pristop k problemu zgodnjega opuščanja šolanja. Vsako področje je podrobneje predstavljeno v zbirki orodij in dopolnjeno s praktičnimi primeri in ukrepi. Več informacij o zbirki orodij je na voljo v informativnem gradivu.