Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európska cena za inovatívne vzdelávanie

Európska cena za inovatívne vzdelávanie je nová iniciatíva zriadená oznámením Komisie o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, ktorej spustenie je naplánované na rok 2021. 

Cieľom udelenia ceny je

  • osláviť úspechy učiteľov a škôl a oceniť ich prácu;
  • identifikovať a podporovať vynikajúce vyučovacie a vzdelávacie procesy;
  • využiť túto cenu ako nástroj vzájomného učenia sa;
  • vyzdvihnúť hodnotu programu Erasmus+ pre európsku spoluprácu učiteľov a vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru.

Cena sa zameria na školské vzdelávanie vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a odborného vzdelávania a prípravy (OVP). 

Cieľom tejto novej iniciatívy, podobne ako pri iniciatíve pedagogické akadémie programu Erasmus+, je poskytnúť pomoc učiteľom a školiteľom pri budovaní kariéry, a to prostredníctvom podpory odbornej excelentnosti, profesijných sietí a praktických komunít, ako aj vzdelávacej mobility v zahraničí.

V každej krajine zapojenej do programu Erasmus+ budú udelené štyri ceny:

  • Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve
  • Základné vzdelávanie
  • Stredoškolské vzdelanie 
  • Školy odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

Kandidátov navrhnú a víťazov vyberú národné agentúry programu Erasmus+ zapojené do prípravy tejto iniciatívy. 

Cena bude každý rok inak tematicky zameraná, pričom možnosť získať ju budú mať učitelia a školy, ktorí sa prostredníctvom svojich projektov venovali práve téme uvedenej medzi prioritami európskeho vzdelávacieho priestoru. 

V roku 2021 bude témou diaľkové a zmiešané učenie v úzkom spojení s akčným plánom digitálneho vzdelávania a pandémiou COVID-19.