Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Dijalog o politikama s određenim regijama i zemljama svijeta

Kako Komisija surađuje s drugim zemljama u tom području? 

EU je otvorio niz foruma za dijalog o politici visokog obrazovanja sa zemljama i regijama izvan EU-a. 

U tim raspravama sudjeluju visoki dužnosnici i stručnjaci iz EU-a i iz određene zemlje ili regije, često u okviru konferencija, seminara ili studija o određenim temama. 

Dijalog bi trebao bi otvoriti put intenzivnijoj suradnji i mobilnosti između EU-a i partnerskih zemalja ili regija. Informativni članci s podacima iz zemalja i regija prikazuju kako program Erasmus+ financira mobilnost i suradnju između Europe i drugih dijelova svijeta.

Istočno partnerstvo

Politički kontekst

Istočno partnerstvo zajednička je politička inicijativa čiji je cilj produbiti i ojačati odnose između Europske unije (EU), njezinih država članica i šest zemalja Istočnog partnerstva: Armenije, Azerbajdžana, Bjelarusa, Gruzije, Moldove i Ukrajine. 

O političkim pitanjima raspravlja se na četiri tematske platforme: 

 • jačanje institucija i dobro upravljanje
 • gospodarski razvoj i tržišne prilike
 • povezivost, energetska učinkovitost, okoliš i klimatske promjene
 • mobilnost i međuljudski kontakti.

Dijalog o politikama

Četvrta platforma posvećena je obrazovanju, mladima i kulturi, a obuhvaća i dijaloge o politikama migracija, mobilnosti, integriranog upravljanja granicama te istraživanja i inovacija. 

Odbor za obrazovanje, kulturu i mlade osnovan je na sastanku na vrhu Istočnog partnerstva 2017. Primarno se bavi implementacijom 18. i 19. cilja iz paketa mjera za mlade i obrazovanje i vodi rasprave o obrazovanju, kulturnim i kreativnim sektorima te vještinama, poduzetništvu i zapošljivosti mladih. 

Odbor promiče modernizaciju, internacionalizaciju i digitalizaciju (e-učenje) u sustavima obrazovanja i osposobljavanja. Radi i na širem priznavanju neformalnog obrazovanja te podupire razvoj kulturnih i kreativnih sektora u istočnim partnerskim zemljama. 

Glavni su mu prioritet: 

 • podupirati mlade naraštaje i jačati njihovu ulogu uvođenjem uključive politike za mlade koja se temelji na dokazima 
 • uzajamnim učenjem i dijalogom o politikama i institucijama podupirati obrazovanje, osposobljavanje i zapošljavanje mladih.

Suradnja EU-a i južnog Sredozemlja

Politički kontekst

U okviru pojačane europske politike susjedstva iz Komunikacije iz 2011. i revizije te politike iz 2016. Europska komisija zalaže se za: 

 • potporu modernizaciji sustava visokog obrazovanja
 • veću potporu mobilnosti u svrhu poučavanja i učenja studenata, nastavnika, sveučilišnih djelatnika i mladih iz zemalja južnog Sredozemlja.

Alati EU-a za suradnju

Komisija promiče ciljeve za visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje, osposobljavanje i mlade putem niza programa i inicijativa međunarodne suradnje, uključujući:

Platforma za obrazovanje i osposobljavanje za zapadni Balkan

Politički kontekst

Inicijativa EU-a za suradnju u obrazovanju s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Sjevernom Makedonijom, Kosovom*, Crnom Gorom i Srbijom pokrenuta je 2012. 

Organiziraju se godišnji ministarski sastanci na kojima se određuju zajednički prioriteti, raspravlja o najnovijim političkim i reformskim mjerama te se odlučuje o područjima za regionalnu suradnju i pomoć EU-a. 

Deveti ministarski sastanak Platforme za obrazovanje i osposobljavanje za zapadni Balkan u suradnji s Platformom za istraživanje i inovacije održan je putem interneta 2. prosinca 2020. Glavni je cilj te zajedničke ministarske platforme bio rasprava i dogovor o tekstu novog programa za zapadni Balkan u području inovacija, istraživanja, obrazovanja, kulture, mladih i sporta

Ministarska platforma potiče regionalnu suradnju i komunikaciju, uključujući udruživanje resursa i razmjenu najboljih primjera iz prakse s drugim državama zapadnog Balkana, institucijama EU-a i državama članicama. Omogućuje i daljnje aktivnosti u vidu zajedničkih projekata, studija i događanja. 

Dugoročni je cilj ovog dijaloga pomoći zemljama zapadnog Balkana u provođenju reformi te ih pripremiti za njihove odgovornosti kao budućih država članica EU-a, uključujući potpuno sudjelovanje u obrazovnim programima EU-a.

*Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

Afrika

Politički kontekst

„Ulaganje u mlade za ubrzani uključiv rast i održivi razvoj” bila je glavna tema sastanka na vrhu Afričke unije i EU-a 2017. Raspravljalo se prije svega o demografskom rastu, migracijama, mladima, zapošljavanju i vještinama. 

Čelnici država obaju kontinenata potvrdili su da će se posvetiti ulaganju u mlade, obrazovanje i vještine. EU već ispunjava tu obvezu te je donio Panafrički program za razdoblje 2018. – 2020. u vrijednosti od 400 milijuna eura. 

Budući da uključuje 107 sveučilišta iz 41 afričke zemlje, regionalna tijela i studente, strateško partnerstvo Afrike i EU-a sjajan je primjer suradnje EU-a i Afričke unije. Rezultat dijaloga bile su sljedeće inicijative:

 • Tuning Africa – kolaborativni postupak preispitivanja kompetencija i vještina potrebnih za određenu disciplinu. Tim se postupkom revidiraju studijski programi kako bi studenti stekli kompetencije koje su potrebne za uspjeh na tržištu rada.
 • Harmonizacija osiguravanja kvalitete i akreditacije afričkog visokog obrazovanja (HAQAA) podupire Panafrički okvir za osiguravanje kvalitete i akreditaciju. Riječ je o razvoju panafričkih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, izgradnji kapaciteta u nacionalnim i regionalnim organizacijama visokog obrazovanja te poboljšanju evaluacije visokih učilišta.

Te su dvije inicijative u trenutačnom okviru obnovljene dvjema novim vodećim inicijativama koje će početi 2019. EU će poduprijeti „Udruženje afričkih studenata i bivših studenata” kako bi se saznanja mladih ljudi uključila u obrazovne procese, politike i inovativnu praksu. Dodatna financijska sredstva EU-a dodijeljena su za pilot-inicijativu za mobilnost između afričkih i europskih pružatelja i ustanova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Cilj je inicijative unaprijediti profesionalni razvoj učitelja i ravnatelja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, čime će se proširiti opseg vještina učenika.

Afrika aktivno sudjeluje i u programu Erasmus+, a afrički istraživači primaju potporu u okviru aktivnosti Marie Skłodowska-Curie. Program akademske mobilnosti Intra-Africa financira partnerstva i mobilnost među afričkim sveučilištima.

Brazil

Dijalog o politikama

EU i Brazil sklopili su Zajedničku izjavu o suradnji u obrazovanju i osposobljavanju. Komisija i brazilska tijela za obrazovanje i osposobljavanje održali su dva dijaloga o politikama na razini vlade i simpozij.

Japan

Politički kontekst

Sporazum o strateškom partnerstvu EU-a i Japana uključuje niz dijaloga o politikama za daljnje jačanje bliskih veza između EU-a i Japana. Jedan je od njih dijalog EU-a i Japana o politikama obrazovanja, kulture i sporta.

Prvo izdanje tog dijaloga održano je u srpnju 2018. u Budimpešti, a rezultiralo je dogovorom da se pokrene sufinancirani poziv za zajedničke diplomske studije EU-a i Japana primjenom modela Erasmus Mundus. Tri zajednička studija odabrana su u ljeto 2019.

Japansko ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije (MEXT) održalo je drugi sastanak dijaloga EU-a i Japana o politikama u obrazovanju, kulturi i sportu 10. svibnja 2021. putem interneta. 

Na sastanku su sudjelovali povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel i Koichi Hagiuda, japanski ministar obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije (MEXT). 

To je EU-u omogućilo da osmisli sadašnje prioritete za politike i inicijative u obrazovanju, kulturi i sportu te da sazna više o prioritetima Japana u tom području. 

Na tom je sastanku posebna pozornost posvećena mjerama za otpornost i oporavak od COVID-a 19 u ta tri teško pogođena sektora. 

Suradnja s Japanom u okviru dosadašnjih EU-ovih programa, prvenstveno programa Erasmus+, i dalje se cijeni i postignut je dogovor o novoj suradnji u području mobilnosti istraživača.

Zajednička izjava za medije
 

Kina

Politički kontekst

U zadnjih deset godina EU i Kina blisko surađuju u području obrazovanja i osposobljavanja, kulture, višejezičnosti i mladih. 

Suradnja se sastoji od redovitih dijaloga o politikama na razini vlade, a urodila je i zajedničkim projektima i događanjima.

Od 2012. sve te aktivnosti uključene su u dijalog na visokoj razini između naroda EU-a i Kine, treći stup odnosa EU-a i Kine, koji nadopunjuje druga dva stupa:

gospodarski i trgovinski dijalog na visokoj razini i strateški dijalog na visokoj razini. 

Sastanci u okviru tih dijaloga održavaju se otprilike svake druge godine, a organizatori su naizmjence EU i Kina. Glavna uprava EAC organizirala je peti sastanak dijaloga na visokoj razini između naroda EU-a i Kine 9. i 10. studenoga 2020. Prethodni sastanak održan je u Šangaju 2017.

Dijalog između naroda glavni je mehanizam koji obuhvaća sve zajedničke inicijative EU-a i Kine koje se odnose na međuljudsku razmjenu. Te inicijative proizlaze iz zaključaka dijaloga čelnika i sastanaka visokih dužnosnika na kojima se utvrđuju dugoročni ciljevi, razmjenjuju najbolji primjeri iz prakse i istražuju područja za buduću suradnju.

Svrha je dijaloga između naroda izgraditi međusobno povjerenje i konsolidirati međukulturno razumijevanje između EU-a i Kine.

Zajednička izjava za medije

Indija

Politički kontekst

EU i Indija surađuju na nizu obrazovnih pitanja, uključujući: 

 • modernizaciju visokog obrazovanja
 • akademsku izvrsnost
 • mobilnost studenata i fakultetskog nastavnog osoblja
 • strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 • cjeloživotno učenje
 • transparentnost
 • kvalitetu i jednakost u obrazovanju 
 • priznavanje kvalifikacija.

EU i Indija na svojem su sastanku na vrhu 2008. najavili da žele promicati dijalog i suradnju u području obrazovanja i kulture. Obuhvaćena su sljedeća područja: strukovno osposobljavanje, tehničko obrazovanje, priznavanje kvalifikacija, modernizacija visokog obrazovanja (s naglaskom na kvaliteti, transparentnosti i partnerstvu) i promicanje jezika.

Meksiko

Politički kontekst

Od 2010. Europska komisija i relevantna meksička tijela za obrazovanje i osposobljavanje održali su dva dijaloga o politikama na razini vlade.

Svrha tih dijaloga bila je rasprava o temama od zajedničkog interesa na višoj razini radi razmjene najboljih primjera iz prakse i određivanja konkretnih područja za buduću suradnju. Dugoročniji je cilj dijaloga potaknuti suradnju u području visokog obrazovanja i mobilnost između EU-a i Meksika.

Južna Afrika

Politički kontekst

U Zajedničkoj izjavi iz svibnja 2012. EU i Republika Južna Afrika potvrdili su ključni doprinos obrazovanja i osposobljavanja razvoju društava i gospodarstava utemeljenih na znanju te njihovu važnu ulogu u poticanju rasta i zapošljavanja.

Na četiri otad održana sastanka visokih dužnosnika EU-a i Južne Afrike razmjenjivali su se najbolji primjeri iz prakse, a obuhvaćali su teme od internacionalizacije visokog obrazovanja i inovacija do modernizacije (visokoškolske) nastave i istraživanja. 

Strateški je dijalog bio prilika za raspravu o temama od zajedničkog interesa, razmjenu najboljih primjera iz prakse, reviziju suradnje u programima i utvrđivanje konkretnih područja od zajedničkog interesa za sljedeće razdoblje.

Južna Koreja

Politički kontekst

EU i Republika Koreja posebno surađuju u području visokog obrazovanja jer uviđaju koliko ono doprinosi razvoju globalno konkurentnog gospodarstva utemeljenog na znanju i time potiče rast i zapošljavanje. 

Dosad su programi suradnje i razmjene studenata i osoblja bili uspješni, ali se pokazalo da bi interakcija mogla biti i intenzivnija. Stoga su EU i Republika Koreja na sastanku na vrhu 2013. najavili da namjeravaju pojačati suradnju promicanjem dijaloga o politikama i zajedničkih projekata suradnje u visokom obrazovanju. 

U prvom dijalogu o politikama raspravljalo se o praktičnim metodama za jačanje suradnje u visokom obrazovanju razmjenom najboljih primjera iz prakse, preispitivanjem politika i prikupljanjem znanja. Drugi dijalog održan je u Južnoj Koreji u zadnjem tromjesečju 2018.

SAD

Politički kontekst

Suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama podupiru programi EU-a za akademsku suradnju na svjetskoj razini i druge komplementarne inicijative, uključujući bilateralni ogranak programa Fulbright za suradnju s EU-om. 

Program Fulbright-Schuman

Program Fulbright-Schuman, kojim upravlja Povjerenstvo za razmjenu u području obrazovanja između SAD-a i Belgije, zajednički financiraju Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a i Glavna uprava Europske komisije za obrazovanje i kulturu (GU EAC). Od 1991. iz tog se zajedničkog programa financiraju diplomski i poslijediplomski studiji, istraživanja i predavanja u području odnosa SAD-a i EU-a, politika EU-a ili institucija EU-a za zainteresirane američke građane i građane EU-a.

Seminar za mlade vođe EU-a i SAD-a

Seminar za mlade vođe EU-a i SAD-a platforma je za promicanje međuljudskih kontakata između EU-a i SAD-a koji proizlaze iz suradnje Europske komisije i američkog Ministarstva vanjskih poslova. Na prvom takvom seminaru okupilo se 50 mladih vođa iz SAD-a i Europe, a bavili su se izazovima i prilikama koje predstavlja ekonomska, obrazovna i kulturna integracija migranata i izbjeglica. Na drugom seminaru slična je skupina raspravljala o budućnosti rada, posebno o ulozi tehnologije, vještinama buduće radne snage i socijalnim implikacijama promjena u radnom okruženju.

Modernizacija visokog obrazovanja: usporedna studija za EU i SAD

U okviru Bolonjskog procesa za reformu visokog obrazovanja europski su se ministri složili da bi visoka učilišta trebala redefinirati svoje programe u odnosu na rezultate. Programi bi se trebali više orijentirati prema studentima kako bi, kad diplomiraju, bili što bolje pripremljeni za svoju buduću ulogu u društvu. Pokrenut je projekt „Tuning Educational Structures in Europe” (Prilagodba obrazovnih struktura u Europi) kako bi se razvili instrumenti koji bi studentima omogućili da se bolje pripreme za tržište rada, a slična je metodologija sve proširenija u svijetu.