Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Mobilnost i suradnja

Više mobilnosti i suradnje

Mobilnost u svrhu učenja prilika je za studij ili osposobljavanje u inozemstvu koja studentima omogućava da razviju vrijedne vještine i prošire vidike. Prednosti mobilnosti dobro su poznate. Anketa među mladim Europljanima u dobi od 15 do 30 godina pokazala je da više od 90 % njih smatra da je važno imati mogućnosti za mobilnost. 

Europski ministri složili su se da se do 2020. udio studenata visokih učilišta koji završavaju razdoblje studiranja ili osposobljavanja u inozemstvu treba udvostručiti na 20 %. Potpora mobilnosti i dalje je u središtu programa Erasmus+, programa Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje. 

Ako ste student i zanima vas mogućnost studija ili osposobljavanja u inozemstvu, započnite avanturu preuzimanjem mobilne aplikacije Erasmus+, koja će vam služiti kao vodič prije, za vrijeme i nakon razdoblja mobilnosti.

Zašto su mobilnost i suradnja u visokom obrazovanju važne?

Odlazak na studij ili osposobljavanje u inozemstvo olakšava razvoj profesionalnih, društvenih i međukulturnih vještina te povećava zapošljivost. Studenti visokih učilišta koji prođu razdoblje mobilnosti u inozemstvu imaju bolje izglede da će godinu dana nakon što diplomiraju imati posao. 

93 % tih studenata izjavljuje da nakon razdoblja mobilnosti više cijene vrijednosti drugih kultura. Njih 91 % poboljšalo je svoje jezične vještine, a 80 % ih smatra da su im se nakon tog iskustva poboljšale vještine rješavanja problema. 

Prema studijama o učinku programa Erasmus+ mobilnost i suradnja u visokom obrazovanju u EU-u i šire nose brojne prednosti. 

Prva studija o učinku programa Erasmus pokazala je da 90 % poslodavaca pri zapošljavanju traži prenosive vještine kao što su rješavanje problema, timski rad i znatiželja. Upravo su to vještine koje studenti stječu boravkom u inozemstvu. 

Kasnija studija o učinku programa Erasmus+ na visoko obrazovanje potvrdila je pozitivni učinak mobilnosti na studente. Više od 70 % studenata koji su sudjelovali u programu Erasmus+ navelo je da im je nakon boravka u inozemstvu postalo jasnije što žele raditi u budućnosti. Njih 80 % zaposlilo se u roku od tri mjeseca od primitka diplome, a 72 % izjavilo je da im je iskustvo u inozemstvu pomoglo da se prvi put zaposle. 

U studiji o strateškim partnerstvima u području visokog obrazovanja i udruženjima znanja u okviru programa Erasmus+ utvrđeno je da je većina sveučilišta koja sudjeluju u projektima suradnje Erasmus+ bolje pripremljena za digitalnu transformaciju. Osim toga, dvije trećine tih sveučilišta navela su da projekti na razini EU-a pridonose povećanju socijalne uključenosti i nediskriminacije u visokom obrazovanju. 

Mobilnost i prekogranična suradnja mogu pomoći i da se nadoknadi nedostatak potrebnih vještina jer pospješuju razvoj baš onih koje se na modernom tržištu rada najviše traže. Primjer je takve suradnje inicijativa za pripravništva u digitalnom sektoru, u kojoj se studentima svih studijskih disciplina želi dati prilika da steknu praktično iskustvo u tom sektoru. 

Razvoj novih oblika prekogranične suradnje pridonijet će poboljšanju kvalitete visokog obrazovanja te olakšati priznavanje akademskih kvalifikacija stečenih u inozemstvu.

Kako EU podupire mobilnost i suradnju?

Europski prostor visokog obrazovanja doveo je do dalekosežnih promjena koje olakšavaju studiranje i osposobljavanje u inozemstvu. Uvođenjem strukture prvostupnik – magistar – doktor i napretkom u području osiguravanja kvalitete olakšana je mobilnost studenata i osoblja te su ojačane ustanove i sustavi visokog obrazovanja. 

Primjenom europskih alata za mobilnost i osiguravanje kvalitete kao što su Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS), dopunska isprava o studiju i Europski registar za osiguravanje kvalitete (EQAR) pospješuju se međusobno povjerenje, akademsko priznavanje i mobilnost.

U okviru programa Erasmus+ izravno se podupiru osobe koje žele studirati ili se osposobljavati u inozemstvu i projekti koji potiču prekograničnu suradnju visokih učilišta. Međutim, još se mnogo mora učiniti kako bi se svima osigurale prilike za mobilnost u svrhu učenja. 

U tu svrhu Komisija je objavila Prijedlog preporuke Vijeća o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja diploma visokog i višeg sekundarnog obrazovanja te ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu.

Komisija podupire i inicijativu za uvođenje europske studentske iskaznice, koja će olakšati razmjenu informacija o studentima, te stvaranje saveza europskih sveučilišta u cilju povećanja konkurentnosti, kvalitete i izvrsnosti u poučavanju, istraživanju i inovacijama.