Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monitorul educației și formării

Ce este Monitorul educației și formării

Pentru al 10-lea an consecutiv, Monitorul educației și formării reunește o gamă largă de date pentru a ilustra evoluția sistemelor naționale de educație și formare în Uniunea Europeană (UE).

Raportul evaluează progresele înregistrate pe plan național în direcția atingerii obiectivelor stabilite la nivelul UE ale cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale, în perspectiva spațiului european al educației și dincolo de acesta (2021-2030).

Acest Monitor analizează principalele provocări din domeniul educației și evoluțiile recente în materie de politici la nivel european și național. El evidențiază măsurile care pot face ca sistemele educaționale europene să răspundă mai bine nevoilor societății și ale pieței forței de muncă.

Monitorul cuprinde o analiză la nivelul UE și 27 de rapoarte de țară.

Ediția din 2021

Comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel, a anunțat publicarea Monitorului educației și formării 2021 cu ocazia celei de-a patra reuniuni europene la nivel înalt privind educația, care a avut loc la 9 decembrie 2021.

Ediția din 2021 se axează pe bunăstarea în educație și oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care Mecanismul de redresare și reziliență va sprijini modernizarea sistemelor de educație și formare din UE.

Monitorul educației și formării 2021, care cuprinde:

  • rapoartele de țară și analiza la nivelul UE
  • un rezumat analitic
  • o fișă informativă
  • infografice UE
  • o broșură privind obiectivele la nivelul UE
  • seturi de date personalizate furnizate de Eurostat 
  • hărți și diagrame 

este disponibil în limba engleză și în limbile naționale respective, într-un format html accesibil, pe site-ul Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene.

Informații suplimentare

Pentru a avea acces la seturile de date actualizate și personalizabile și la hărțile și graficele referitoare la obiectivele UE în domeniul educației și formării, accesați site-ul Eurostat.

Rețeaua Eurydice publică informații despre politicile și sistemele naționale de educație din statele membre ale UE, precum și rapoarte comparative pe tematici, indicatori și statistici (inclusiv indicatori structurali pentru monitorizarea sistemelor de educație și formare din Europa).

Urmăriți programul Erasmus+ pe Twitter și consultați #ETMonitor pentru mai multe actualizări.

Pentru întrebări, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa eac-monitor@ec.europa.eu.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and personalised datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.