Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 2

Пандемията от COVID-19 доведе до внезапно и широкомащабно използване на цифрови учебни практики. Наборът от решения, въведени, за да се гарантира непрекъснатостта на образованието и обучението, е широк и включва както нискотехнологични, така и високотехнологични практики, със значителни различия между регионите и държавите – членки на Европейския съюз. 

По-високите равнища на цифров капацитет и опит с алтернативни и гъвкави форми на учене доведоха до по-бързи и по-ефективни отговори. 

Данните подчертават разликите между равнищата на образование и обучение и секторите. В повечето случаи висшите учебни заведения са продължили практически уроците си, докато много училища както на начално, така и на средно ниво нямат експертен опит и се борят да предложат възможности за дистанционно и онлайн обучение на всички свои ученици. 

В този контекст предложената препоръка на Съвета очертава начините за ефективно комбиниране на различни учебни среди и инструменти за повишаване на приобщаващия характер и гъвкавостта на дистанционното и онлайн начално и средно образование.

Цели

Въз основа на поуките, извлечени от пандемията от COVID-19, Европейската комисия предложи препоръка на Съвета с цел постигане на общо разбиране на равнището на ЕС за ефективни, приобщаващи и ангажиращи подходи към дистанционното, онлайн и смесеното учене. 

Целта е да се подпомогнат държавите членки при адаптирането на техните системи за училищно образование, така че те да бъдат по-гъвкави и приобщаващи по отношение на широк набор от педагогически методи, технологични инструменти, потребности на учащите се и променящи се обстоятелства.

За контакти

Ако желаете да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронната поща на адрес
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Следете @EUDigitalEdu в Twitter за последните новини и новости във връзка с това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.


Изображение: © Европейски съюз, 2021 г.