Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Процесът от Болоня и европейското пространство за висше образование

Какво представлява процесът от Болоня?

Целта на процеса от Болоня е по-голяма съгласуваност на системите за висше образование в Европа. 

С него бе създадено европейското пространство за висше образование, за да се улесни мобилността на студентите и персонала, за да стане висшето образование по-приобщаващо и достъпно и за да се повишат привлекателността и конкурентоспособността на европейското висше образование в света. 

Всички държави, които са част от европейското пространство за висше образование, се съгласиха да:

Защо е важен процесът от Болоня?

В рамките на процеса от Болоня европейските правителства се включват в дискусии за реформите на политиката в областта на висшето образование и полагат усилия да преодолеят препятствията пред създаването на европейско пространство за висше образование. 

Реформата от Болоня е ключ към изграждането на доверието, което е необходимо за успешна учебна мобилност, трансгранично академично сътрудничество и взаимно признаване на периоди на обучение в чужбина и квалификации, придобити в чужбина. Повишаването на качеството и целесъобразността на ученето и преподаването също е основна задача на процеса от Болоня. Изпълнението на тези реформи обаче е неравномерно в 48-те участващи държави

Процесът от Болоня предоставя и форум за диалог със съседните страни относно реформите на висшето образование и по въпроси, свързани с общи академични принципи, като независимостта на университетите и участието на студентите в дейности на гражданското общество. Този форум се превърна във важно място за мека дипломация със съседните страни от Западните Балкани (с изключение на Косово), страните от Източното партньорство, Турция и Русия, а също и с много други държави.

Какво прави ЕС в подкрепа на реформата на висшето образование?

От старта на програмата „Еразъм“ преди около 30 години Комисията, заедно с национални органи, висши учебни заведения, студенти и други заинтересовани страни, стимулира по-интензивно и структурирано сътрудничество между европейските висши учебни заведения. 

С бързото нарастване на търсенето в областта на студентската мобилност стана ясно колко трудно е било за отделните висши учебни заведения да признават периоди на учене в различни национални системи за висше образование с различаваща се структура на образователните степени и различни академични традиции.

Процесът от Болоня, започнал със Сорбонската декларация и декларацията от Болоня, бе отговорът на националните правителства на предизвикателствата, произтичащи от мобилността на европейските студенти и висшисти.

Комисията е пълноправен член на Групата за проследяване на процеса от Болоня и нейния съвет, което подпомага изпълнението на решенията на министерските конференции в рамките на процеса от Болоня.

Бе постигнат по-голям напредък в реформирането на системите за висше образование в страните членки и извън тях, както е посочено в редовните доклади за изпълнението.

Министрите на образованието също така приеха Парижкото комюнике, в което се изтъкват приоритетните дейности в тази област за следващите години. В комюникето е подчертано съвместното виждане на министрите на образованието на 48 европейски страни за по-амбициозно европейско пространство за висше образование до 2020 г.

В него се призовава за: 

  • приобщаващ и новаторски подход към ученето и преподаването
  • интегрирано транснационално сътрудничество в областта на висшето образование, изследванията и иновациите
  • осигуряване на устойчиво бъдеще чрез висше образование

Освен това в комюникето се отбелязва необходимостта от по-голяма подкрепа, за да се даде възможност на уязвимите и по-слабо представените лица и групи да получат достъп до висше образование и да постигнат високи резултати. Тези амбиции са в унисон с целта на ЕС за създаване на европейско пространство за образование до 2025 г., за да се насърчат мобилността и признаването на академични квалификации за всички граждани на ЕС. 

Следващата министерска конференция в рамките на процеса от Болоня ще се проведе през юни 2020 г. в Рим. 

За повече информация относно ролята на ЕС в развитието на процеса от Болоня и неговия напредък към създаване на европейско пространство за висше образование, вижте брошурата ЕС в подкрепа на процеса от Болоня