Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rörlighet och samarbete

Mer utbyte och samarbete inom den högre utbildningen

Studier eller praktik utomlands ger nya färdigheter och vidgade vyer. Nyttan med studentutbyten är allmänt erkänd. I en enkät för EU-invånare mellan 15 och 30 år svarade över 90 procent att det är viktigt att kunna studera eller praktisera utomlands. 

EU:s utbildningsministrar har enats om att andelen högskolestudenter som studerar eller praktiserar en period utomlands ska ha fördubblats till 20 procent senast 2020. Stöd till rörlighet är en av prioriteringarna i EU:s utbildningsprogram Erasmus+

Om du vill studera eller praktisera utomlands kan du börja med att ladda ner appen för Erasmus+ som du kan använda före, under och efter utlandsvistelsen.

Varför är det viktigt med rörlighet och samarbete inom den högre utbildningen?

De som studerar eller praktiserar utomlands utvecklar sin yrkesmässiga, sociala och interkulturella kompetens och får lättare jobb. Utbytesstudenter har oftare jobb inom ett år efter sin högskoleexamen än de som stannat hemma. 

93 procent av utbytesstudenterna säger att de uppskattar andra kulturer mer efter utbytet, 91 procent har förbättrat sina språkkunskaper och 80 procent tycker att de blivit bättre på problemlösning. 

Studier om Erasmus+ visar att det finns många fördelar med utbyten och samarbete inom den högre utbildningen i och utanför EU. 

Enligt den första studien av Erasmusprogrammet efterfrågar 9 av 10 arbetsgivare övergripande färdigheter, t.ex. nyfikenhet och förmåga att lösa problem och arbeta i grupp. Det är precis de färdigheter som studenterna skaffar sig under en studieperiod utomlands. 

Den uppföljande studien om Erasmus+ och högre utbildning bekräftade fördelarna med utlandsstudier. Över 70 procent av de tidigare Erasmusstudenterna sa att de bättre förstod vad de ville jobba med i framtiden när de kom hem från sin utlandsvistelse. 80 procent hade en anställning inom tre månader efter examen och 72 procent sa att utlandserfarenheten hjälpt dem att få sitt första jobb. 

Studien om strategiska partnerskap och kunskapsallianser visade att samarbetsprojekt genom Erasmus+ hjälper de flesta lärosäten att bli mer digitala. Dessutom uppgav två av tre deltagande lärosäten att EU-projekt bidrar till bättre social inkludering och mindre diskriminering inom den högre utbildningen. 

Utbyte och samarbete över gränserna kan också bidra till att överbrygga kompetensklyftan genom att stärka kompetenser som behövs på en modern arbetsmarknad. Ett exempel på samarbete är initiativet om digitala möjligheter som ska ge studerande i alla ämnen möjlighet att praktisera inom it. 

Nya former för samarbete över gränserna kommer att höja kvaliteten på den högre utbildningen och göra det lättare att få sina examensbevis från utlandet erkända.

Vad gör EU för att främja rörlighet och samarbete?

Det europeiska området för högre utbildning har medfört stora förändringar som gör det lättare att studera och praktisera utomlands. Strukturen med kandidat-, master- och doktorsexamen och bättre kvalitetssäkring har underlättat rörligheten för studenter och personal och stärkt lärosäten och utbildningssystem. 

Europeiska verktyg för rörlighet och kvalitetssäkring som systemet för överföring av studiemeriter (ECTS), examensbilagan och registret för kvalitetssäkring underlättar ömsesidigt förtroende, erkännande av akademiska meriter och rörlighet.

Programmet Erasmus+ ger direktstöd till personer som vill studera eller praktisera utomlands och till samarbetsprojekt mellan lärosäten i olika länder. Det finns dock mer att göra. 

Kommissionen har därför lagt fram ett förslag till en rådsrekommendation om automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis och studieperioder utomlands.

Kommissionen håller också på att ta fram ett europeiskt studentkort som ska underlätta utbytet av studenternas uppgifter. Man vill också bilda nätverk av Europauniversitet för konkurrenskraft, kvalitet och excellens inom utbildning, forskning och innovation.