Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Priporočilo Sveta o spodbujanju avtomatičnega vzajemnega priznavanja diplom in spričeval ter učnih obdobij v tujini

Priznavanje učnih izkušenj v tujini

Evropska komisija je objavila predlog za priporočilo Sveta o spodbujanju avtomatičnega vzajemnega priznavanja visokošolskih diplom in srednješolskih spričeval ter učnih obdobij v tujini. Svet je priporočilo sprejel novembra 2018.

Izboljšanje postopkov za vzajemno priznavanje kvalifikacij v državah članicah EU je temelj za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. 

Učna mobilnost spodbuja razvoj ključnih kompetenc in izkušenj, ki so bistvenega pomena za dejavno udeležbo v družbi in na trgu dela. To je ugotovila nedavna vmesna ocena programa Erasmus+, ki navaja, da mobilnost pozitivno vpliva na samozavest, samostojnost in socialno vključevanje ter krepi zavest o evropski identiteti.

V globaliziranem izobraževalnem in zaposlovalnem okolju je nujno, da lahko učenci kar najbolje izkoristijo vse možnosti učenja po EU. Posvetovanja z deležniki v začetku tega leta so pokazala močno podporo ukrepanju EU na tem področju. Anketiranci so potrdili, da so postopki priznavanja pogosto počasni, odvisni od presoje posameznih institucij, ne dovolj pregledni in da včasih prinesejo dodatne stroške za študenta.

Zlasti na srednješolski ravni so razlike med državami glede priznavanja tako kvalifikacij kot izidov iz učnih obdobij v tujini zelo velike. Mladi, ki se želijo v srednješolskem obdobju dalj časa izobraževati v tujini ali nadaljevati izobraževanje na visokošolski ustanovi v drugi državi članici EU, pogosto nimajo dovolj informacij in gotovosti glede priznavanja njihovih kvalifikacij in kompetenc.

Priporočilo Sveta

Priporočilo Sveta je politična zaveza držav članic EU k sprejetju ukrepov za uvedbo avtomatičnega priznavanja do leta 2025. To bo dopolnjeno z ukrepi, ki bodo krepili medsebojno zaupanje v izobraževalne sisteme in podprli države članice, da bi izboljšale priznavanje in tako olajšale učno mobilnost.

V visokošolskem izobraževanju bo priporočilo gradilo na napredku, ki je že dosežen na drugih forumih, zlasti v okviru bolonjskega procesa in Lizbonske konvencije o priznavanju, kakor tudi z večstranskimi sporazumi med skupinami držav članic, kot je sklep Beneluksa o avtomatičnem priznavanju visokošolskih kvalifikacij iz januarja 2018.

Spodbujalo bo tudi nadaljnjo uporabo obstoječih orodij za podporo priznavanju kvalifikacij in izidov učnih obdobij v tujini, denimo Europass, evropsko ogrodje kvalifikacij, evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS), priloga k diplomi in evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Glede višjega sekundarnega izobraževanja je cilj predlaganega priporočila izboljšati postopke priznavanja kvalifikacij, ki se zahtevajo za dostop do visokošolskega izobraževanja, vključno s kvalifikacijami poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Poleg tega predlog spodbuja priznavanje izidov učnih obdobij sekundarnega izobraževanja v tujini.

Reports