Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

Kas yra Europos inovacijos ir technologijos institutas? 

Budapešte (Vengrija) įsikūręs Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) yra Europos Sąjungos (ES) iniciatyva, kuria siekiama sistemingai – pradedant švietimu ir baigiant rinka – remti inovacijas. 

EIT buria organizacijas, dirbančias švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse (tai vadinamasis žinių trikampis), siekdamas formuoti dinamiškus tarpvalstybinius partnerystės ryšius ir kurti inovacijas skatinančią aplinką.

Institutas skatina ir remia naujos kartos verslininkus ir padeda kurti novatoriškas įmones, visų pirma – mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ).

EIT misija yra

 • skatinti ir integruoti aukštąjį mokslą, mokslinius tyrimus ir verslą, siekiant kurti inovacijų ekosistemas;
 • skatinti auštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sąveiką ir bendradarbiavimą;
 • prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo, konkurencingumo ir verslumo didinant ES valstybių narių inovacinius gebėjimus; 
 • spręsti pagrindinius visuomenės uždavinius, su kuriais susiduria Sąjunga.

EIT yra investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas programos „Europos Horizontas“ dalis. 

Institutas priklauso šios programos trečiajai veiklos sričiai „Novatoriška Europa“, kuria siekiama skatinti proveržio technologijas ir inovacijų ekosistemas.

EIT taip pat veikia palaikydamas partnerystės ryšius su kitomis ES iniciatyvomis ir finansavimo programomis.

Ką veikia EIT? 

EIT administruoja aštuonias žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB); kiekviena jų sprendžia konkrečias globalias ir (arba) visuomenines problemas. 

ŽIB remia inovacijas bei verslumą, prisideda prie naujovių, skatindamos aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo bendradarbiavimą. 

Šiuo metu veikia aštuonios ŽIB šiose srityse:

 • klimato kaitos („EIT Climate KIC“) – siekiama paspartinti perėjimą prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos;
 • tvariosios ekonomikos („EIT InnoEnergy“) – siekiama užtikrinti tvarią Europos energetikos ateitį;
 • skaitmeninių technologijų („EIT Digital“) – skatinama Europos skaitmeninė transformacija;
 • sveikos gyvensenos („EIT Health“ – siekiama suteikti ES piliečiams daugiau galimybių gyventi sveikai;
 • žaliavų („EIT Raw Materials“) – siekiama plėtoti žaliavas kaip vieną didžiausių Europos pranašumų;
 • maisto („EIT Food“) – dedamos pastangos būti pasaulinės maisto inovacijų ir gamybos revoliucijos centru;
 • judumo („EIT Urban Mobility“) – plėtojamas pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas;
 • gamybos pramonės („EIT Manufacturing“) – stiprinamas ir didinamas Europos gamybos pramonės konkurencingumas;

2021 m. gegužės 28 d. įsigaliojo EIT reglamentas ir 2021–2027 m. strateginė inovacijos strategija (SID). SID daug dėmesio skiriama:

 • ŽIB poveikio, atvirumo ir skaidrumo didinimui, jas atveriant įvairiems suinteresuotiesiems subjektams. Tai padidins žinių ir inovacijų sklaidą visoje Europoje;
 • aukštojo mokslo verslumo ir inovacijų gebėjimų visoje Europoje stiprinimui, skatinant ir remiant aukštojo mokslo institucijų pokyčius ir jų integraciją į inovacijų ekosistemas. Siekdamas šį tikslą įgyvendinti, EIT vykdo trejų metų trukmės bandomąją AM iniciatyvą „Aukštojo mokslo inovacijų gebėjimų didinimas“;
 • stipresnei Europos inovacijos ir technologijos instituto regioninei inovacijų sistemai (RIS), kuri skatina inovacijas šalyse, kurių inovacijų veiklos rezultatai menki ir vidutiniai. Siekiama su vietos inovacijų ekosistemomis dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais ir praktine patirtimi, gauta vykdant EIT ŽIB veiklą, ir teikiamos pritaikytos paslaugos, skirtos nustatytiems inovacijų srities trūkumams šalinti;
 • tam, kad veiklą pradėtų dvi naujos ŽIB kultūros ir kūrybos sektorių bei pramonės (2022 m.) ir vandens, jūrų ir jūrininkystės sektorių ir ekosistemų (2026 m.) srityse.

Faktai ir skaičiai

EIT veiklą vykdo visose ES valstybėse narėse ir vienija daugiau kaip 2 000 glaudžiai bendradarbiaujančių partnerių, priklausančių mokslinių tyrimų, švietimo ir verslo sektoriams. 

ES ir už jos ribų veikia daugiau kaip 60 EIT koordinavimo centrų. Be kita ko, EIT remiamų inovacijų ekosistemoms priklauso 310 mokslinių tyrimų centrų, 269 aukštojo mokslo institucijos ir 1 284 įmonės, įskaitant MVĮ, taip pat 193 kiti subjektai, pvz., miestai, regionai ir nevyriausybinės organizacijos (NVO).

Daugiau kaip 3 000 studentų baigė magistrantūros ir doktorantūros studijų programas su EIT žyma. 

EIT ir ŽIB sukūrė platų EIT absolventų tinklą, vienijantį daugiadalykę ir daugiakultūrę pokyčių iniciatorių bendruomenę, kuriančią inovacijas, reikalingas ekologiškai ir tvariai Europai. 

2020 m. šios absolventų bendruomenės siejo daugiau kaip 14 000 absolventų Europoje ir už jos ribų.

Skyrus 2 965 mlrd. EUR biudžetą, įgyvendinant 2021–2027 m. strateginę inovacijos strategiją bus padidintas EIT ir ŽIB poveikis visose trijose žinių trikampio dalyse. 

Pagal Strateginės inovacijos darbotvarkę numatyta iki 2027 m. rinkai pateikti 4 000 novatoriškų produktų bei paslaugų ir paremti 700 startuolių. 

EIT taip pat siekia iki 2027 m. įtraukti 680 aukštojo mokslo institucijų ir pasiekti, kad jo švietimo programose dalyvautų daugiau kaip 25 000 studentų.