Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Jaką rolę pełni Europejski Instytut Innowacji i Technologii? 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) to inicjatywa Unii Europejskiej (UE) mająca na celu wspieranie innowacji na poziomie systemowym – od edukacji po rynek. 

Należące do EIT organizacje działające w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji (tzw. trójkąt wiedzy) tworzą dynamiczne partnerstwa transgraniczne i kształtują środowiska sprzyjające innowacjom.

Instytut promuje i wspiera nowe pokolenie przedsiębiorców oraz pobudza tworzenie innowacyjnych firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Misją EIT jest:

 • promowanie i integracja szkolnictwa wyższego, badań naukowych, innowacji i przedsiębiorstw w celu tworzenia ekosystemów innowacji
 • promowanie synergii i współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego i podmiotami zajmującymi się badaniami naukowymi i innowacjami
 • wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i przedsiębiorczości przez zwiększenie zdolności innowacyjnych państw członkowskich 
 • podejmowanie głównych wyzwań społecznych, przed którymi stoi Unia.

EIT jest częścią programu „Horyzont Europa” – unijnego programu inwestycji w badania naukowe i innowacje. 

Instytut wchodzi w zakres trzeciego filaru programu „Innowacyjna Europa”, którego celem jest stymulowanie przełomowych rozwiązań technologicznych i ekosystemów innowacji.

EIT jest partnerem innych inicjatyw UE i systemów finansowania.

Czym zajmuje się EIT? 

EIT prowadzi osiem wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI, ang. Knowledge and Innovation Communities – KIC), z których każda zajmuje się konkretnym globalnym lub społecznym wyzwaniem. 

WWiI wspierają innowacje i przedsiębiorczość oraz pomagają w realizacji przełomowych projektów poprzez promowanie współpracy między szkolnictwem wyższym, badaniami naukowymi i przedsiębiorstwami. 

Aktualnie osiem WWiI działa w następujących dziedzinach:

 • EIT Climate KIC: działania na rzecz przyspieszenia przejścia na gospodarkę bezemisyjną
 • EIT InnoEnergy: osiągnięcie zrównoważonej przyszłości energetycznej Europy
 • EIT Digital: wspieranie transformacji cyfrowej w Europie
 • EIT Health: zapewnienie obywatelom UE lepszych możliwości w zakresie zdrowia
 • EIT Raw Materials: rozwój surowców jako głównej siły Europy
 • EIT Food: wiodąca rola w światowej rewolucji w dziedzinie żywności i produkcji
 • EIT Urban Mobility: rozwój inteligentnego, ekologicznego i zintegrowanego transportu miejskiego
 • EIT Manufacturing: poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu wytwórczego

Rozporządzenie w sprawie EIT i strategiczny plan innowacji na lata 2021–2027 weszły w życie 28 maja 2021 r. W strategicznym planie innowacji podkreślono:

 • zwiększenie wpływu WWiI, ich otwartości i przejrzystości poprzez otwarcie ich dla szerszego grona zainteresowanych stron. Przyspieszy to rozpowszechnianie wiedzy i innowacji w całej Unii
 • zwiększanie zdolności w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności szkolnictwa wyższego w całej Europie poprzez promowanie i wspieranie zmian instytucjonalnych w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz ich integracji z ekosystemami innowacji. Aby osiągnąć ten cel polityki, EIT prowadzi 3-letnią inicjatywę pilotażową dotyczącą instytucji szkolnictwa wyższego: Budowanie zdolności innowacyjnych w szkolnictwie wyższym
 • wzmocniony Regionalny System Innowacji EIT (RIS EIT), który pobudza innowacje w krajach o skromnych lub umiarkowanych wynikach w zakresie innowacji. Jego celem jest wymiana najlepszych praktyk, doświadczeń i know-how wynikających ze współpracy WWiI EIT z lokalnymi ekosystemami innowacji oraz oferowanie dostosowanych usług w celu wyeliminowania istniejących luk w zakresie innowacji
 • uruchomienie dwóch nowych WWiI w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz w przemyśle (w 2022 r.), jak również w sektorach i ekosystemach gospodarki wodnej i morskiej (w 2026 r.)

Fakty i liczby

EIT współpracuje we wszystkich państwach członkowskich UE z ponad dwoma tysiącami zintegrowanych partnerów z sektora badań naukowych, edukacji i biznesu. 

Posiada ponad 60 centrów kolokacji w UE i poza nią. Wspierane przez EIT ekosystemy innowacji obejmują 310 ośrodków badawczych, 269 instytucji szkolnictwa wyższego i 1 284 przedsiębiorstw, w tym MŚP, a także 193 inne podmioty, takie jak miasta, regiony i organizacje pozarządowe.

Ponad 3 tys. studentów ukończyło programy edukacyjne na poziomie magisterskim i doktoranckim firmowane znakiem EIT. 

EIT i koordynowane przez niego WWiI doczekały się rozległej sieci absolwentów EIT, tworzącej interdyscyplinarną, wielokulturową wspólnotę inicjatorów zmian opracowujących innowacje potrzebne ekologicznej i zrównoważonej Europie. 

W 2020 r. ponad 14 tys. absolwentów, zarówno w Europie, jak i poza nią, współpracowało za pośrednictwem tych społeczności.

Strategiczny plan innowacji na lata 2021–2027, dysponujący budżetem w wysokości 2 965 mld euro, zwiększy wpływ EIT i koordynowane przez niego WWiI we wszystkich trzech gałęziach trójkąta wiedzy. 

Strategiczny plan innowacji przewiduje wprowadzenie na rynek 4 tys. innowacyjnych produktów i usług na rynku oraz wsparcie 700 przedsiębiorstw typu start-up do 2027 r. 

EIT zamierza również do 2027 r. zaangażować 680 instytucji szkolnictwa wyższego i ponad 25 tys. studentów w swoje programy edukacyjne.