Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) s sedežem v Budimpešti na Madžarskem je pobuda Evropske unije (EU) za podporo inovacijam na sistemski ravni – od izobraževanja do trga. 

EIT združuje organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, raziskav in inovacij (tako imenovani trikotnik znanja), da bi se oblikovala dinamična čezmejna partnerstva in vzpostavilo okolje za spodbujanje inovacij.

Inštitut spodbuja in podpira novo generacijo podjetnikov ter ustanavljanje inovativnih podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij (MSP).

Poslanstvo EIT je

 • spodbujanje in povezovanje visokošolskega izobraževanja, raziskav, inovacij in podjetij za ustvarjanje inovacijskih ekosistemov,
 • spodbujanje sinergij in sodelovanja med visokošolskim izobraževanjem, raziskavami in inovacijami,
 • prispevanje k trajnostni gospodarski rasti, konkurenčnosti in podjetništvu s krepitvijo inovacijske zmogljivosti držav članic EU, 
 • reševanje glavnih družbenih izzivov, s katerimi se sooča Unija.

EIT je del programa EU za naložbe v raziskave in inovacije Obzorje Evropa

Inštitut spada v tretji steber programa „Inovativna Evropa“, ki je namenjen spodbujanju tehnoloških prebojev in inovacijskih ekosistemov.

EIT deluje tudi v partnerstvu z drugimi pobudami in shemami financiranja EU.

Naloge 

EIT vodi osem skupnosti znanja in inovacij (SZI), od katerih vsaka obravnava specifičen svetovni in/ali družbeni izziv. 

SZI podpirajo inovacije in podjetništvo ter ustvarjajo preboje s spodbujanjem sodelovanja med visokošolskim izobraževanjem, raziskavami in podjetji. 

Trenutno deluje osem SZI na naslednjih področjih:

 • SZI EIT Climate (podnebje): prizadevanja za pospešitev prehoda na brezogljično gospodarstvo
 • EIT InnoEnergy (energetske inovacije): doseganje trajnostne energetske prihodnosti Evrope
 • EIT Digital (digitalno): spodbujanje digitalne preobrazbe Evrope
 • EIT Health (zdravje): omogočanje državljankam in državljanom EU več možnosti za zdravo življenje
 • EIT Raw Materials (surovine): razvoj surovin kot glavne prednosti za Evropo
 • EIT Food (hrana): vodilna svetovna revolucija na področju hrane in proizvodnje
 • EIT Urban Mobility (urbana mobilnost): razvoj pametnega, zelenega in integriranega mestnega prometa
 • EIT Manufacturing (predelovalna industrija): krepitev in povečevanje konkurenčnosti evropske predelovalne industrije

28. maja 2021 sta začela veljati uredba o EIT in strateški inovacijski program za obdobje 2021–2027. Strateški inovacijski program poudarja:

 • povečanje učinka, odprtosti in preglednosti SZI z njihovim odpiranjem širšemu krogu zainteresiranih strani, kar bo okrepilo širjenje znanja in inovacij po vsej Unij,
 • povečevanje podjetniških in inovacijskih zmogljivosti visokošolskega izobraževanja po vsej Evropi s spodbujanjem in podpiranjem institucionalnih sprememb v visokošolskih ustanovah in njihovega vključevanja v inovacijske ekosisteme. EIT v ta namen izvaja triletno pilotno pobudo – pobudo za visokošolsko izobraževanje: krepitev inovacijskih zmogljivosti v visokem šolstvu,
 • okrepljeno regionalno inovacijsko shemo EIT, ki spodbuja inovacije v državah s skromno ali zmerno inovacijsko uspešnostjo. Namenjena je izmenjavi najboljših praks, izkušenj in znanja, ki izhajajo iz dejavnosti SZI EIT, z lokalnimi inovacijskimi ekosistemi, nudi pa tudi prilagojene storitve za odpravo ugotovljenih inovacijskih vrzeli,
 • ustanovitev dveh novih SZI na področju kulturnega in ustvarjalnega sektorja in panoge (leta 2022) ter na področju vodnega, morskega in pomorskega sektorja in ekosistemov (leta 2026).

Dejstva in podatki

EIT je dejaven v vseh državah članicah EU z več kot 2000 tesno povezanimi partnerji s področja raziskav in izobraževanja ter iz podjetij. 

Znotraj in zunaj EU ima več kot 60 kolokacijskih centrov. Inovacijski ekosistemi, ki jih podpira EIT, vključujejo 310 raziskovalnih centrov, 269 visokošolskih ustanov in 1184 podjetij, vključno z MSP, ter 193 drugih subjektov, kot so mesta, regije in nevladne organizacije.

Na izobraževalnih programih z znakom EIT je študij na magistrski in doktorski ravni zaključilo več kot 3000 študentov. 

EIT in njegove SZI so vzpostavili veliko mrežo diplomantov EIT, ki tvorijo interdisciplinarno in večkulturno skupnost spodbujevalcev sprememb, ki prinašajo inovacije, potrebne za zeleno in trajnostno Evropo. 

Leta 2020 je bilo prek teh skupnosti diplomantov povezanih več kot 14.000 diplomantov v Evropi in zunaj nje.

Strateški inovacijski program za obdobje 2021–2027 bo z namenskim proračunom v višini 2,965 milijarde evrov povečal učinek EIT in njegovih SZI v vseh treh elementih trikotnika znanja. 

Strateški inovacijski program predvideva uvedbo 4000 inovativnih proizvodov in storitev na trg ter podporo 700 zagonskim podjetjem do leta 2027. 

EIT si prizadeva tudi za vključitev 680 visokošolskih ustanov in vključitev več kot 25.000 študentov v svoje izobraževalne programe do leta 2027.