Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας; 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), με έδρα τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη της καινοτομίας σε συστημικό επίπεδο — από την εκπαίδευση μέχρι την αγορά. 

Το ΕΙΤ φέρνει σε επαφή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας (το λεγόμενο τρίγωνο της γνώσης), προκειμένου να διαμορφώσουν δυναμικές διασυνοριακές συμπράξεις και να δημιουργήσουν περιβάλλοντα που προωθούν την καινοτομία.

Το Ινστιτούτο προωθεί και στηρίζει μια νέα γενιά επιχειρηματιών και τονώνει τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων, ιδίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Αποστολή του ΕΙΤ είναι

 • να προωθήσει και να ενσωματώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία οικοσυστημάτων καινοτομίας
 • να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας
 • να συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα ενισχύοντας την ικανότητα καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ 
 • να αντιμετωπίσει τις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις της Ένωσης.

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του προγράμματος της ΕΕ για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. 

Το Ινστιτούτο εμπίπτει στον τρίτο πυλώνα του προγράμματος —«Καινοτόμος Ευρώπη»— που αποσκοπεί στην τόνωση τεχνολογικών επιτευγμάτων και οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Το ΕΙΤ συνεργάζεται επίσης με άλλες πρωτοβουλίες και μηχανισμούς χρηματοδότησης της ΕΕ.

Τι κάνει το ΕIT; 

Το ΕΙΤ διαχειρίζεται οκτώ κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), καθεμία από τις οποίες αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη παγκόσμια και/ή κοινωνική πρόκληση. 

Οι ΚΓΚ στηρίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν επιτεύγματα μέσω της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων. 

Επί του παρόντος, οκτώ ΚΓΚ δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

 • EIT Climate: επιτάχυνση της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών
 • EIT InnoEnergy: επίτευξη βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος για την Ευρώπη
 • EIT Digital: προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης
 • EIT Health: εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών για μια υγιή ζωή στους πολίτες της ΕΕ
 • EIT Raw Materials: ανάπτυξη των πρώτων υλών ως μείζον πλεονέκτημα για την Ευρώπη
 • EIT Food: ηγετικός ρόλος σε μια παγκόσμια επανάσταση στον τομέα των τροφίμων και της παραγωγής
 • EIT Urban Mobility: ανάπτυξη έξυπνων, οικολογικών και ολοκληρωμένων αστικών μεταφορών
 • EIT Manufacturing: ενίσχυση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του μεταποιητικού κλάδου της Ευρώπης

Ο κανονισμός του ΕΙΤ και το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (ΣΘΚ) 2021-2027 τέθηκαν σε ισχύ στις 28 Μαΐου 2021. Το ΣΘΚ δίνει έμφαση:

 • στην αύξηση του αντικτύπου, του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας των ΚΓΚ, ανοίγοντάς τες σε ευρύτερο φάσμα ενδιαφερομένων. Αυτό θα ενισχύσει τη διάδοση της γνώσης και της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση.
 • στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητας και της ικανότητας καινοτομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της προώθησης και της στήριξης των θεσμικών αλλαγών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσής τους στα οικοσυστήματα καινοτομίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πολιτικής, το ΕΙΤ υλοποιεί μια 3ετή πιλοτική πρωτοβουλία — πρωτοβουλία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • στο ενισχυμένο περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας (ΠΣΚ) του ΕΙΤ, που προωθεί την καινοτομία σε χώρες με μέτριες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας. Το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών και τεχνογνωσίας που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των ΚΓΚ του ΕΙΤ με τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας και προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων κενών καινοτομίας.
 • στη δημιουργία δύο νέων ΚΓΚ στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (το 2022), καθώς και στους τομείς των υδάτων, της θάλασσας και της ναυτιλίας και των οικοσυστημάτων (το 2026).

Στοιχεία και αριθμοί

Το ΕΙΤ δραστηριοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με περισσότερους από 2 000 στενά ολοκληρωμένους εταίρους από την έρευνα, την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις. 

Διαθέτει πάνω από 60 κέντρα συστέγασης εντός και εκτός της ΕΕ. Στα οικοσυστήματα καινοτομίας που υποστηρίζονται από το ΕΙΤ περιλαμβάνονται 310 ερευνητικά κέντρα, 269 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1 284 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, καθώς και 193 άλλες οντότητες, όπως πόλεις, περιφέρειες και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Περισσότεροι από 3 000 φοιτητές έχουν αποφοιτήσει από εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν το σήμα του ΕΙΤ σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού. 

Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ του έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο αποφοίτων του ΕΙΤ, οι οποίοι αποτελούν μια διεπιστημονική, πολυπολιτισμική κοινότητα παραγόντων αλλαγής, δημιουργώντας τις καινοτομίες που απαιτούνται για μια πράσινη και βιώσιμη Ευρώπη. 

Το 2020 πάνω από 14 000 απόφοιτοι, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, συνδέθηκαν μέσω αυτών των κοινοτήτων αποφοίτων.

Με προβλεπόμενο προϋπολογισμό ύψους 2,965 δισ. ευρώ, το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας 2021-2027 θα αυξήσει τον αντίκτυπο του ΕΙΤ και των ΚΓΚ του και στους τρεις κλάδους του τριγώνου της γνώσης. 

Το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας προβλέπει τη δρομολόγηση 4 000 καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και τη στήριξη 700 νεοφυών επιχειρήσεων έως το 2027. 

Στόχος του ΕΙΤ είναι επίσης η συμμετοχή 680 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμμετοχή περισσότερων από 25 000 φοιτητών στα εκπαιδευτικά του προγράμματα έως το 2027.