Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Edukazzjoni u migranti

Lejn integrazzjoni tal-migranti fl-edukazzjoni u t-taħriġ

Studenti bi sfond ta’ migranti spiss jiffaċċjaw diffikultajiet waqt li jaġġustaw għal ambjent ta’ tagħlim ġdid. Il-prattikanti tal-edukazzjoni u t-taħriġ jistgħu jibbenefikaw minn gwida u mill-iskambju ta’ prattiki tajbin biex ikunu jistgħu jindirizzaw il-ħtiġijiet ta’ tagħlim tal-istudenti fi klassijiet li aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed ikunu diversi u multilingwi. 

Mill-2016 ’l hawn, il-Kummissjoni Ewropea appoġġjat lill-Istati Membri tal-UE fl-isforzi tagħhom biex jintegraw lill-migranti fis-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ tagħhom - mill-edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal għall-edukazzjoni għolja. Il-Pjan ta' Azzjoni dwar l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi identifika tliet prijoritajiet għall-edukazzjoni:

  • li jiġu integrati migranti li għadhom kif waslu fl-istrutturi tal-edukazzjoni formali inklużivi kmieni kemm jista’ jkun possibbli
  • li jiġi impedut in-nuqqas ta’ suċċess fost il-migranti
  • li tiġi impeduta l-esklużjoni soċjali u li jitrawwem id-djalogu interkulturali.

Azzjonijiet konkreti implimentati taħt il-Pjan ta’ Azzjoni jestendu minn għodod ta’ għajnuna biex jiġu vvalutati l-ħiliet u l-kwalifiki tal-migranti, għal pjattaformi kollaborattivi biex jiġi promoss l-iskambju ta’ informazzjoni fost l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ u l-istaff. 

X’qed tagħmel l-UE biex tappoġġja l-integrazzjoni tal-migranti?

Biex tgħin fl-integrazzjoni tal-migranti, il-Kummissjoni Ewropea tiffaċilita l-iskambju ta’ prattiki tajbin fost l-Istati Membri permezz ta’ attivitajiet ta’ tagħlim reċiproku. Dawn l-attivitajiet għandhom jippromwovu n-networking fost dawk li jfasslu l-politika u jippermettulhom li jindirizzaw aħjar l-isfidi attwali u futuri. Bejn l-2016 u l-2018, it-temi li ġejjin kienu diskussi waqt Attivitajiet ta’ tagħlim bejn il-pari li saru apposta: 

  • Il-valutazzjoni tal-lingwa u tal-integrazzjoni ta’ minorenni mhux akkumpanjati permezz tal-edukazzjoni 
  • Ir-riċeviment ta’ migranti li għadhom kif waslu, u l-valutazzjoni ta’ tagħlim fl-iskejjel preċedenti
  • Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki tar-refuġjati
  • Id-djalogu interkulturali bħala għodda biex tiġi indirizzata l-migrazzjoni, ir-refuġjati u l-applikanti għall-ażil f’kuntesti edukattivi
  • Id-diversità lingwistika u kulturali
  • Il-politiki ta’ integrazzjoni għal migranti: prinċipji, sfidi u prattiki

Barra minn hekk, il-Kummissjoni toffri parir espert immirat permezz tal-konsulenza bejn il-pari biex tappoġġja r-riformi tal-politiki fl-Istati Membri, pereżempju, li jikkonċernaw l-integrazzjoni ta’ studenti li għadhom kif waslu fl-iskejjel. Avvenimenti ta’ din ix-xorta huma organizzati fuq talba ta’ kwalunkwe Stat Membru, u jinvolvu lil dawk li jfasslu l-politika minn amministrazzjonijiet nazzjonali u esperti indipendenti oħrajn, li jiltaqgħu flimkien biex jinsabu soluzzjonijiet għall-isfidi nazzjonali f'sessjoni ta’ ħidma parteċipattiva.

Permezz tal-programm Erasmus+, il-Kummissjoni tiffinanzja proġetti u attivitajiet oħrajn għall-integrazzjoni tal-migranti fis-setturi kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Sħubijiet strateġiċi huma mmirati għall-iżvilupp ta’ prattiki edukattivi innovattivi u jippromwovu kooperazzjoni transnazzjonali. Erasmus+ jappoġġja wkoll il-bini tal-kapaċità fl-edukazzjoni għolja f’pajjiżi sħab li huma partikularment affettwati mill-konsegwenzi tal-migrazzjoni. 

Il-Kummissjoni Ewropea tikkofinanzja n-network SIRIUS dwar l-edukazzjoni tal-migranti. In-network jappoġġja l-edukazzjoni tat-tfal u taż-żgħażagħ bi sfond ta’ migranti permezz ta’ attivitajiet strateġiċi fil-livell nazzjonali u internazzjonali, u – flimkien mal-migranti u r-refuġjati – ilaqqa’ flimkien ir-riċerkaturi, lil dawk li jfasslu l-politika, u l-prattikanti fil-qasam tal-edukazzjoni tal-migranti. 

L-iSchool Education Gateway iffinanzjat minn Erasmus+ jippermetti l-prattikanti li jiskambjaw informazzjoni, jaqsmu materjali (artikli, lezzjonijiet, pjanijiet, eċċ) u jaċċessaw servizzi (eż. korsijiet online) dwar suġġetti ta’ inklużjoni, diversità kulturali u jintegra studenti migranti li għadhom kif waslu fil-klassijiet. Il-pjattaforma eTwinning tikkonnettja l-iskejjel fl-Ewropa kollha permezz tal-għodod tal-ICT u toffri l-possibbiltà għal kapijiet u l-istaff tal-iskejjel biex jiskambjaw l-esperjenzi tagħhom, u joffru assistenza reċiproka. 

Il-Kummissjoni offriet l-aċċess għall-Appoġġ Lingwistiku Online lil aktar minn 100,000 refuġjat u migrant li għadhom kif waslu. L-inizjattiva għandha l-għan li tgħin lill-individwi jintegraw fis-soċjetà ospitanti tagħhom billi tipprovdi l-opportunità li jitgħallmu l-lingwa lokali.