Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Il-Gruppi ta’ Ħidma tal-qafas strateġiku taż-ŻEE

Kull Gruppi ta’ Ħidma se jiffoka fuq waħda mit-temi ta’ interess komuni

 • Edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal
 • Skejjel, inkluż Sottogrupp dwar
  • Perkorsi għas-Suċċess fl-Iskola
  • Edukazzjoni għas-Sostenibbiltà Ambjentali
 • Edukazzjoni għolja
 • Edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali u tranżizzjoni ekoloġika
 • Tagħlim għall-adulti: Niftħu l-opportunitajiet għal kulħadd
 • Edukazzjoni diġitali: Tagħlim, taħriġ u valutazzjoni
 • Ugwaljanza u valuri fl-edukazzjoni u t-taħriġ

Filwaqt li jibnu fuq ir-riżultati tal-Gruppi ta’ Ħidma ET 2020, bħala parti miċ-ċiklu l-ġdid tal-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (2021-2030), f’konformità mal-Komunikazzjoni dwar iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill ta’ Frar tal-2021, il-Gruppi ta’ Ħidma se jikkontribwixxu biex iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni ssir realtà. Il-gruppi ta’ Ħidma se jkomplu l-ħidma tagħhom sakemm il-mandat attwali tagħhom jiskadi f’Diċembru 2025. 

Il-fokus tal-Gruppi ta’ Ħidma hu li, bħala parti mit-tagħlim reċiproku, jaqsam informazzjoni dwar ir-riformi tal-politiki nazzjonali tal-edukazzjoni, u jispiraw bidla pożittiva madwar l-Unjoni Ewropea (UE). Ir-riżultati tal-Gruppi ta’ Ħidma se jispiraw perspettivi inklużivi, olistiċi u ta’ tagħlim tul il-ħajja, u jsaħħu s-sinerġiji bejn l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-politiki u finanzjament oħra tal-UE li jgħinu fil-kisba taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. 

Għal informazzjoni dwar min huma l-membri tal-Gruppi ta’ Ħidma jew dwar dokumenti, jekk jogħġbok ikkonsulta r-Reġistru tal-Gruppi ta’ Esperti tal-Kummissjoni Ewropea. 

Sfond

Il-gruppi ta’ Ħidma jikkonsistu minn uffiċjali tal-gvern maħtura mill-Istati Membri tal-UE u pajjiżi parteċipanti oħrajn. Numru ta’ rappreżentanti minn organizzazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati u sħab soċjali huma maħtura wkoll fil-gruppi, li huma kkoordinati mill-Kummissjoni Ewropea. Il-gruppi jappoġġjaw it-twettiq tal-inizjattivi ewlenin tal-UE fl-edukazzjoni u t-taħriġ biex irawmu r-riformi nazzjonali u joffru forum għall-iskambju ta’ esperjenzi u l-aħjar prattiki dwar modi kif jiġu indirizzati l-isfidi ewlenin. 

Fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-Gruppi ta’ Ħidma ġew stabbiliti għall-ewwel darba taħt il-programm ta’ ħidma Edukazzjoni u Taħriġ 2010 biex jimplimentaw il-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Taħt il-qafas strateġiku ET 2020, il-Gruppi ta’ Ħidma kienu l-forum prinċipali għat-tagħlim reċiproku. 

Il-Gruppi ta’ Ħidma l-ġodda se jappoġġjaw lill-Istati Membri tal-UE u lill-Kummissjoni biex iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni ssir realtà f’konformità mal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali, l-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet, u inizjattivi ewlenin oħrajn tal-politika tal-UE fl-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ħiliet.

Grupp ta’ Ħidma dwar l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC)

Dan il-Grupp ta’ Ħidma se jappoġġja lill-Istati Membri hekk kif jimplimentaw ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-2019 għal sistemi ta’ ECEC ta’ kwalità għolja u l-komponent ewlieni tagħha, il-qafas ta’ Kwalità tal-UE għall-ECEC. Dan se jappoġġja prinċipalment it-tagħlim bejn il-pari bbażat fuq il-miżura, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-kwalità, u se jsegwi l-Grupp ta’ Ħidma ET 2020, li ffoka fuq l-inklużjoni, il-professjonalizzazzjoni tal-istaff u l-immaniġġjar tal-pandemija tal-COVID-19 fis-settur tal-KEBT.

Reġistru tal-Gruppi ta’ Esperti tal-Kummissjoni Ewropea – Grupp ta’ Ħidma dwar l-ECEC

Grupp ta’ Ħidma dwar l-iskejjel

Dan il-Grupp ta’ Ħidma se jkollu l-għan li jippromwovi kisbiet aħjar fil-ħiliet bażiċi u l-konklużjoni b’suċċess tal-perkorsi tal-edukazzjoni u t-taħriġ mill-istudenti kollha; l-edukazzjoni għat-tranżizzjoni ekoloġika; it-tisħiħ tal-kompetenza u l-motivazzjoni fil-professjoni tal-edukazzjoni. 

Il-Grupp ta’ Ħidma jikkonsisti f’żewġ sottogruppi li jaħdmu fuq is-suġġetti (i) tal-Perkorsi lejn is-Suċċess fl-Iskejjel u (ii) l-edukazzjoni għas-sostenibbiltà ambjentali. 

 • Is-Sottogrupp dwar il-Perkorsi lejn is-Suċċess fl-Iskejjel se jappoġġja l-implimentazzjoni u s-segwitu tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill li jmiss dwar il-Perkorsi lejn is-Suċċess fl-Iskejjel billi jippromwovi t-tagħlim reċiproku u l-iskambju tal-aħjar prattiki, inklużi l-kwistjonijiet relatati mal-benessri fl-iskola. 
 • Is-Sottogrupp Edukazzjoni għas-Sostenibbiltà Ambjentali se jappoġġja s-segwitu għar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni għas-sostenibbiltà ambjentali u se jippromwovi t-tagħlim reċiproku u l-iskambju dwar kif l-edukazzjoni tista’ tappoġġja ċ-ċaqliqa lejn Ewropa aktar ekoloġika u aktar sostenibbli, inkluż l-iżvilupp ta’ kompetenzi ta’ sostenibbiltà.

Reġistru tal-Gruppi ta’ Esperti tal-Kummissjoni Ewropea – Grupp ta’ Ħidma dwar l-iskejjel

Grupp ta’ Ħidma dwar l-edukazzjoni għolja (HE)

Dan il-Grupp ta’ Ħidma se jappoġġja r-riformi tal-Istati Membri u ta’ pajjiżi parteċipanti oħrajn biex jimmassimizzaw il-potenzjal tas-sistemi tal-edukazzjoni għolja. Dan se jinkludi l-promozzjoni tat-trasformazzjoni tas-settur tal-edukazzjoni għolja, kif ukoll it-tħejjija tal-gradwati għas-soċjetajiet u s-swieq tax-xogħol tagħna li qed jinbidlu, u fl-aħħar nett, il-kontribut għall-bini ta’ Ewropa aktar b’saħħitha permezz tat-tisħiħ tal-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Ewropa fit-triq lejn Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025, f’konformità mal-Istrateġija Ewropea għall-Universitajiet li jmiss. Il-grupp ta’ Ħidma se jiffaċilita s-sinerġiji bejn il-missjonijiet tal-edukazzjoni u r-riċerka u l-innovazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, fil-kuntest taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u ż-Żona Ewropea tar-Riċerka, filwaqt li jiżgura l-konsistenza maż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja.

Reġistru tal-Gruppi ta’ Esperti tal-Kummissjoni Ewropea - Grupp ta’ Ħidma dwar l-Edukazzjoni Għolja 

Grupp ta’ Ħidma dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u t-tranżizzjoni ekoloġika (VET)

L-għan ewlieni tal-Grupp ta’ Ħidma hu li jippermetti skambji tekniċi, li se jgħinu lill-Istati Membri jimplimentaw il-prinċipji u l-objettivi ta’ 

Il-ħidma hi konformi mal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, kif ukoll l-Azzjoni 6 tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet, u l-prijoritajiet 2 u 5 tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ lejn iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u lil hinn (2021-2030).

Reġistru tal-Gruppi ta’ Esperti tal-Kummissjoni Ewropea - Grupp ta’ Ħidma dwar il-VET 

Grupp ta’ ħidma dwar it-tagħlim għall-adulti: niftħu l-opportunitajiet għal kulħadd (AL)

L-għan ewlieni tal-Grupp ta’ Ħidma hu li jippermetti skambji u kontributi, li se jappoġġjaw lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet 2020: itejjeb u jtejjeb mill-ġdid il-ħiliet tal-adulti, biex tingħatalhom is-setgħa li jkomplu jitgħallmu tul ħajjithom kollha. Se jappoġġja wkoll il-bini tal-kapaċità biex tinkiseb l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet tal-2016: Opportunitajiet Ġodda għall-Adulti. Il-ħidma hi wkoll konformi mal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Il-Grupp ta’ Ħidma se jiffoka fuq l-istrateġiji nazzjonali tal-ħiliet, il-ħiliet għall-ħajja u l-finanzjament tat-tagħlim għall-adulti. Se jieħu approċċ olistiku għat-tagħlim għall-adulti, bl-għan li jkopri l-popolazzjoni adulta kollha u t-tipi kollha ta’ ħiliet, bil-ħsieb li jappoġġja lill-adulti jirnexxu fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà.

Reġistru tal-Gruppi ta’ Esperti tal-Kummissjoni Ewropea - Grupp ta’ Ħidma dwar l-AL

Grupp ta’ Ħidma dwar l-edukazzjoni diġitali: apprendiment, taħriġ u valutazzjoni (DELTA)

L-għan ta’ dan il-Grupp ta’ Ħidma hu li jappoġġja lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tar-riformi ta’ politika f’konformità mal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali 2021–2027, li jiffoka b’mod partikolari fuq it-trawwim ta’ edukazzjoni diġitali inklużiva u ta’ kwalità għolja fl-UE, filwaqt li jqis it-trasformazzjoni diġitali kif ukoll l-implikazzjonijiet u t-tagħlimiet meħudin mill-pandemija tal-COVID-19. F’konformità maż-żewġ prijoritajiet strateġiċi tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali, l-attivitajiet ta’ tagħlim reċiproku tal-grupp se jindirizzaw żewġ mistoqsijiet ta’ gwida

 • Kif tista’ titrawwem ekosistema tal-edukazzjoni diġitali bi prestazzjoni għolja?
 • Kif jistgħu jissaħħu l-ħiliet u l-kompetenzi diġitali għat-trasformazzjoni diġitali?

Reġistru tal-Gruppi ta’ Esperti tal-Kummissjoni Ewropea - Grupp ta’ Ħidma dwar id-DELTA

Grupp ta’ Ħidma dwar l-Ugwaljanza u l-valuri fl-edukazzjoni u t-taħriġ

Dan il-Grupp ta’ Ħidma se jiffoka fuq riformi strutturali biex jippromwovi l-ugwaljanza fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Dan se jibni fuq il-valuri tal-UE (inklużi l-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni, l-edukazzjoni u t-taħriġ dwar iċ-ċittadinanza, id-dimensjoni Ewropea fl-edukazzjoni, id-diżinformazzjoni u l-inklużjoni tar-rifuġjati u l-migranti fl-edukazzjoni u t-taħriġ). Se jeżamina wkoll l-oqsma rilevanti relatati mal-ugwaljanza, hu u jżomm f’moħħu l-approċċ doppju ta’ edukazzjoni inklużiva għal kulħadd filwaqt li jimmira lejn gruppi speċifiċi tal-popolazzjoni. Hu se juża kemm approċċi ffokati fuq gruppi (bħall-ugwaljanza bejn is-sessi, il-ġlieda kontra r-razziżmu, l-ugwaljanza tar-Rom, il-persuni bi sfond ta’ migrazzjoni, il-persuni LGBTIQ u l-persuni li jgħixu b’diżabbiltà) kif ukoll kwistjonijiet trasversali b’benefiċċji għas-soċjetà u ta’ importanza kbira għall-gruppi diskriminati u żvantaġġjati kollha, bħall-ġlieda kontra s-segregazzjoni fl-edukazzjoni, l-immaniġġjar tad-diversità u l-bini ta’ sens ta’ appartenenza f’perspettiva ta’ tagħlim tul il-ħajja. 

Reġistru tal-Gruppi ta’ Esperti tal-Kummissjoni Ewropea - Grupp ta’ Ħidma dwar l-ugwaljanza u valuri