Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Padomes ieteikums par kopīgām vērtībām, iekļaujošu izglītību un mācīšanas Eiropas dimensiju

Cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību, tostarp minoritātēm piederīgu personu tiesību, ievērošana, ir vērtības, kas ir kopīgas ES dalībvalstīm. Tās caurauž mūsu Savienību un vieno valstis, kopienas un cilvēkus, kā norādīts  Lisabonas līguma 2. pantā. 

Iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai un apmācībai visos līmeņos, kā arī mācīšanas Eiropas dimensijai ir svarīga loma saliedētas Eiropas izveidē un uzturēšanā. Eiropas kopējā kultūras mantojuma un daudzveidības apguve, kā arī izpratne par Eiropas Savienības izveidošanos un darbību ir svarīga ikvienam ES pilsonim. 

Komisija nākusi klajā ar priekšlikumu Padomes ieteikumam par kopīgām vērtībām, iekļaujošu izglītību un mācīšanas Eiropas dimensiju, un Padome to pieņēma saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Ieteikuma mērķis ir veicināt piederības sajūtu: nodot kopīgas vērtības, praktizēt iekļaujošu izglītību, mācības par Eiropu un tās dalībvalstīm, lai palīdzētu nostiprināt piederības sajūtu savai skolai, rajonam, valstij un Eiropas saimei.

Ieteikuma mērķis ir arī sociālās tuvināšanās stiprināšana, cīņa ar ksenofobiju, radikalizāciju, šķeltniecisku nacionālismu un viltus ziņu izplatīšanu. Lai sasniegtu šos mērķus, ieteikums paredz šādas darbības :

  • veicināt kopīgas vērtības visos izglītības posmos;
  • sekmēt iekļaujošāku izglītību;
  • veicināt mācīšanas Eiropas dimensiju, vienlaikus stiprinot nacionālo pārvaldes iestāžu kompetenci šajā jomā;
  • piedāvāt dažādus atbalsta pasākumus skolotājiem un izglītības iestādēm.

Šīs darbības atbilst darbam, kas tiek veikts ES līmenī, lai īstenotu Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Eiropas Savienības instrumenti un tās finanšu instrumenti, īpaši programma “Erasmus+” un Eiropas strukturālie un investīciju fondi, turpina lielā mērā veicināt šī ieteikuma īstenošanu.