Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos semestras ir šalių analizė

Bendroji informacija

Už švietimo ir mokymo sistemas atsakingos valstybės narės, o ES tenka svarbus vaidmuo remti jų pastangas tobulinti ir modernizuoti nacionalines švietimo sistemas. 

Dabar, kai ekonomika globalizuota ir grindžiama žiniomis, Europai reikia itin kvalifikuotos darbo jėgos, kad ji galėtų konkuruoti produktyvumu ir inovacijomis. Tai dar svarbiau sparčių technologinių ir visuomenės pokyčių laikais. 

Tačiau naujausi duomenys rodo, kad vis didėja darbuotojų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių neatitiktis. Tai vienas iš veiksnių, lemiančių nedarbo didėjimą ir ribojančių ekonomikos augimą.

Laikantis strategijos „Europa 2020“ tikslų, šios srities prioritetai yra:

  • įgūdžių derinimas su darbo rinkos poreikiais,
  • mokyklos nebaigiančių jaunuolių skaičiaus sumažinimas, kad jis nesiektų 10 %, 
  • aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų dalies padidinimas bent iki 40 %.

Kaip tai veikia?

Per Europos semestro ciklą Europos Komisija atlieka kiekvienos šalies įvairių politikos sričių, įskaitant švietimo ir mokymo sritį, analizę. 

Šios analizės rezultatai padeda ES valstybėms narėms spręsti socialines problemas, nustatytas ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Jie pat padeda nacionalinėms vyriausybėms įvertinti pažangą, padarytą vykdant būtinas reformas, taip pat nustatyti sritis, kurioms reikia tolesnių investicijų. 

Įgyvendinant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją „Europa 2020“ pirmąjį metų pusmetį (per Europos semestrą) pateikiamos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos. Taip siekiama padėti valstybėms narėms spręsti skubiausius uždavinius. 

Be to, metiniame Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje remiantis lyginamaisiais standartais pateikiama naujausia uždavinių analizė. Šis biuletenis taip pat prisideda prie ES pastangų formuoti faktais grindžiamą politiką.