Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eurooppalaiset yliopistot -aloite

Eurooppalaiset yliopistot -aloite

Euroopan korkeakouluopetus on muuttumassa. EU-johtajat keskustelivat Göteborgin huippukokouksessa vuonna 2017 keinoista edistää koulutus- ja kulttuurialaa EU:ssa. Eurooppa-neuvosto kehotti joulukuussa 2017 julkaistuissa päätelmissään EU-maita, ministerineuvostoa ja Euroopan komissiota viemään eteenpäin muun muassa seuraavaa aloitetta:

”...korkeakoulujen strategisten kumppanuuksien vahvistaminen koko EU:ssa ja kannustaminen siihen, että vuoteen 2024 mennessä olisi toiminnassa noin 20 ’Eurooppa-yliopistoa’, jotka muodostavat eri puolilla EU:ta alhaalta ylöspäin suuntautuvia yliopistoverkostoja, joissa opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon, johon kuuluu opintoja useissa eri EU-maissa ja jotka parantavat osaltaan eurooppalaisten yliopistojen kansainvälistä kilpailukykyä.” 

Neuvoston päätelmissä Eurooppalaiset yliopistot -aloitteesta toukokuussa 2021 toistettiin tuki tavoitteelle 

”...saavuttaa kunnianhimoinen visio innovatiivisesta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyisestä ja houkuttelevasta eurooppalaisesta koulutusalueesta ja eurooppalaisesta tutkimusalueesta täyden synergian luomiseksi EHEAn kanssa. Tämä tapahtuu vahvistamalla korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin huippuosaamisen ulottuvuutta ja edistämällä samalla sukupuolten tasa-arvoa, osallistavuutta ja tasapuolisuutta, mahdollistamalla saumaton ja kunnianhimoinen kansainvälinen yhteistyö korkea-asteen oppilaitosten välillä Euroopassa ja kannustamalla korkea-asteen koulutuksen muutokseen.”

Korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen, EU-maiden ja Euroopan komission yhdessä kehittämä Eurooppalaiset yliopistot -aloite on vastaus tähän pyyntöön. Aloitetta on kehitetty alkuvaiheen kokemusten perusteella, ja se on nyt olennainen osa kauden 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmaa.

Eurooppalaiset yliopistot on myös eurooppalaisen yliopistostrategian lippulaiva-aloite. Strategian kunnianhimoisena tavoitteena on perustaa vuoden 2024 puoliväliin mennessä 60 Eurooppalaista yliopistoa, joihin osallistuisi yhteensä yli 500 yliopistoa ja korkeakoulua.

Mikä on Eurooppalainen yliopisto?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

Eurooppalaisia yliopistoja on jo 44

Vuonna 2022 käynnistetyn Erasmus+ -ehdotuspyynnön jälkeen Eurooppalaisia yliopistoja on 44, joihin kuuluu 340 yliopistoa tai korkeakoulua sekä pääkaupungeissa että syrjäisemmillä seuduilla 31 maassa, eli kaikissa EU-maissa sekä Islannissa, Norjassa, Serbiassa ja Turkissa. 

Eurooppalaisilla yliopistoilla on noin 1 300 yhteistyökumppania, joihin kuuluu kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, kaupunkeja sekä paikallis- ja aluehallintoviranomaisia. Yhteistyökumppanuudet auttavat Eurooppalaisia yliopistoja kasvattamaan huomattavasti korkeakoulutuksen laatua ja laajuutta Euroopassa.

Eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymien esittely

Vuoden 2019 Erasmus+ -ehdotuspyynnössä valittujen yhteenliittymien kolmivuotinen rahoituskausi päättyi vuonna 2022. Ne saivat osallistua vuoden 2022 Erasmus+ -ehdotuspyyntöihin.

Lisätietoa eri Eurooppalaisia yliopistoja esittelevissä tietokoosteissa.

Eurooppalaisia yliopistoja koskeva Erasmus+ -ehdotuspyyntö on käynnistetty

Eurooppalaisia yliopistoja koskevan aloitteen kattavan käyttöönoton tukemiseksi on käynnistetty uusi Erasmus+ -ehdotuspyyntö, jonka määrärahat Eurooppalaisten yliopistojen tukemiseen kaikkialla Euroopassa ovat 384 miljoonaa euroa.

Lisätietoa vuoden 2023 Eurooppalaisia yliopistoja koskevasta ehdotuspyynnöstä.

Ehdotuspyyntö rakentuu kahden aiheen ympärille.

Aihe 1: vahvistetaan aiempaa tiivistä kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä

Ehdotuspyynnön tästä aiheesta tuetaan olemassa olevia tiiviitä korkeakoulujen kansainvälisiä yhteistyöyhteenliittymiä, joihin sisältyvät mm. vuoden 2020 Erasmus+ -ehdotuspyynnössä valitut Eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymät.

Tavoitteena on hyödyntää korkeakoulujen tähänastista yhteistyötä ja syventää, tehostaa ja laajentaa nykyisen yhteistyön vaikuttavuutta, jotta voidaan edetä kohti Eurooppalaisten yliopistojen pitkän aikavälin visiota. Uudet korkeakoulut voivat liittyä olemassa oleviin yhteenliittymiin täysivaltaisina kumppaneina.

Aihe 2: kehitetään uutta tiivistä kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä

Ehdotuspyynnön tästä aiheesta tuetaan hakijoita, jotka haluavat käynnistää uutta tiivistä kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä uudessa Eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymässä.

Hakuohjeet

Tutustu uuteen Eurooppalaisia yliopistoja koskevaan vuoden 2023 Erasmus+ -ehdotuspyyntöön. Ehdotuksien valinta perustuu laatukriteereihin.

Hakuaika päättyy 31.1.2023.

Ehdotuspyynnöstä järjestetään tiedotustilaisuus 15.11.2022. Tiedotustilaisuuden esityslista ja lisätietoja.

Lisätietoa aloitteesta Euroopan komission julkaisemassa Eurooppalaisia yliopistoja esittelevässä tietokoosteessa.

Vuoden 2022 Erasmus+ -ehdotuspyynnön tulokset

Vuoden 2022 ehdotuspyynnön tulokset julkaistiin heinäkuussa 2022. Hakemuksia saatiin 52. Rahoitusta jatkettiin 16:lle aiemmin perustetulle yhteenliittymälle, ja lisäksi valittiin 4 uutta Eurooppalaista yliopistoa, joihin kuuluu 175 korkea-asteen oppilaitosta EU-maista ja Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneista maista. Lisätietoa on lehdistötiedotteessa.

Vuoden 2020 Erasmus+ -ehdotuspyynnön tulokset

Vuoden 2020 ehdotuspyynnön tulokset julkaistiin heinäkuussa 2020. Eurooppalaisia yliopistoja koskevia hakemuksia saatiin 62. Niistä on valittu 24 uutta Eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymää, joissa on mukana 165 korkeakoulua 26 EU-maasta ja muista Erasmus+ ‑ohjelmaan osallistuvista maista. Lisätietoa on lehdistötiedotteessa.

Vuoden 2019 Erasmus+ -ehdotuspyynnön tulokset

Vuoden 2019 ehdotuspyynnön tulokset julkaistiin kesäkuussa 2019. Eurooppalaisia yliopistoja koskevia hakemuksia saatiin 54. Niistä valittiin ensimmäiset 17 Eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymää, joissa on mukana 114 korkeakoulua 24 EU-maasta. Lisätietoa on lehdistötiedotteessa.

Eurooppalaiset yliopistot opiskelijoiden sanoin

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students