Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 2. meede

Nõukogu soovitus, milles käsitletakse põimõpet kvaliteetse ja kaasava põhi- ja keskhariduse tagamiseks

COVID-19 pandeemiaga kaasnes digiõppemeetodite kiire ja laiaulatuslik kasutuselevõtt. Hariduse ja koolituse järjepidevuse tagamiseks võeti kasutusele hulgaliselt erinevaid lahendusi, mille hulgas oli nii madal- kui ka kõrgtehnoloogilisi meetodeid.

Suurem digivõimekus ning kogemused alternatiivsete ja paindlike õppevormidega on aidanud pandeemiale kiiremini ja tõhusamalt reageerida.

Tõendid näitavad, et reageerimismeetodite tõhusus on eri haridus- ja koolitustasemete ning sektorite puhul olnud erinev. Enamikul juhtudel jätkasid kõrgkoolid loenguid internetis, kuid paljudel põhi- ja keskkoolidel puudusid eksperditeadmised ning neil oli keeruline pakkuda kõigile õpilastele distants- ja e-õpet.

Eesmärgid

Tuginedes COVID-19 pandeemiast saadud õppetundidele, arendatakse nõukogu soovituses põimõppe kohta Euroopa Liidu tasandil välja ühine arusaam põimõppest. „Põimõpe“ on formaalhariduses ja -koolituses kasutatav termin meetodi kohta, kus kool, haridustöötaja või õppija kasutab õppeprotsessis rohkem kui ühte lähenemisviisi.

Selles võivad olla ühendatud koolis ja muudes keskkondades, näiteks ettevõtetes, koolituskeskustes, kaugõppe vormis, vabas õhus või kultuuriasutustes toimuv õpe, ning erinevate (mitte)digitaalsete õppevahendite kasutamine.

Nõukogu soovituse eesmärk on toetada ELi liikmesriike, et nad saaksid lühiajalises perspektiivis tegeleda pandeemia tagajärgedega õppijatele, õpetajatele, koolitajatele ja koolidele.

Soovituses kirjeldatakse ka edasisi samme pikaajaliste tõhusate, kaasavate ja haaravate lähenemisviiside väljatöötamiseks põimõppele põhi- ja keskhariduses. See aitab haridussüsteeme kohandada, et need oleksid paindlikumad ja hõlmaksid mitmesuguseid pedagoogilisi meetodeid, tehnoloogilisi vahendeid, õppijate vajadusi ja muutuvaid olusid.

Põhitegevused 

Ajakava

  • 5. august 2021 – komisjoni ettepanek nõukogu soovituse kohta
  • 29. november 2021 – nõukogu soovituse vastuvõtmine nõukogus

Võtke ühendust

Huvi korral saab meetme kohta lisateavet e-posti aadressil EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Meetmega ning kogu digiõppe tegevuskavaga seotud uudiseid ja arengusuundi saab jälgida Twitteri kontol EUDigitalEducation.


Teemaga seotud sisu