Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Обзор на образованието и обучението

Какво представлява Обзорът на образованието и обучението?

За девета поредна година в Обзора на образованието и обучението са събрани широк кръг данни, показващи развитието на националните системи за образование и обучение в Европейския съюз.

В доклада се измерва напредъкът на държавите по отношение на целите на Образование и обучение 2020 (ET 2020) — стратегическата рамка за европейско сътрудничество в тези области. В него също така се предоставя информация за мерките, взети по свързани с образованието въпроси в рамките на европейския семестър.

В обзора се представят предложения за реформи на политиката, които могат да доведат до повишаване на съответствието между националните системи за образование и обучение и нуждите на обществото и трудовия пазар.

Освен това докладът помага да се определи накъде трябва да бъде насочено финансирането от ЕС за образование, обучение и умения чрез следващия дългосрочен бюджет на ЕС — многогодишната финансова рамка (МФР).

В обзора са включени съпоставки между страните и 27 доклада по държави, в които се прави задълбочен анализ.

Обзорът за 2020 г.

Комисар Мария Габриел представи Обзора на образованието и обучението за 2020 г. на хакатонa в областта на цифровото образование на 12 ноември 2020 г.

Тазгодишното издание на Обзора на образованието и обучението е последното по настоящата стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението — „Образование и обучение 2020“. Европейските страни са постигнали голям напредък по отношение на разширяването на участието в образованието от създаването на референтните показатели на ЕС през 2009 г. в рамките на този процес.

Водещата тема на обзора за 2020 г. е цифровото образование и цифровите умения. В него се посочват и последиците от затварянето на училищата и дистанционното обучение в резултат от пандемията от коронавирус.

Близо 20 % от 15-годишните ученици в Европа все още са изложени на риск от образователна бедност, тъй като не притежават основни компетенции в областта на грамотността и математиката или достатъчно знания по естествените науки. 

Публикациите в рамките на Обзора на образованието и обучението от 2020 г. (доклади за ЕС и доклади по държави, резюме, информационен документ за ЕС, инфографики за ЕС, брошура за референтните показатели на ЕС, подлежащи на персонализиране набори от данни, карти и диаграми на Евростат) са налични на английски и съответните национални езици в достъпен html формат на уебсайта на Службата за публикации на Европейския съюз.

За повече информация

За повече информация за обзора за 2020 г., моля, вижте съобщението на Комисията за медиите.

Прочетете пълната версия на предишния Обзор на образованието и обучението от 2019 г.

За достъп до актуализирани и подлежащи на персонализиране набори от данни, карти и диаграми, свързани с референтните показатели на ЕС по отношение на образованието и обучението, моля, вижте специалната страница на Евростат.

Мрежата „Евридика“ публикува информация за националните образователни политики и системи в държавите от ЕС, както и сравнителни доклади по конкретни теми, показатели и статистически данни (включително структурни показатели за мониторинг на системите за образование и обучение в Европа).

За въпроси относно обзора, моля, свържете се с: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>