Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Nyelvi sokféleség

Áttekintés

A nyelvek meghatározzák identitásunkat, ugyanakkor közös örökségünknek is részei. Általuk teremtünk kapcsolatokat embertársainkkal és más kultúrákkal, lehetővé teszik, hogy megértsük egymást és közös európai identitást alakítsunk ki.

A többnyelvűséget sikeresen támogató politikák és kezdeményezések javítják az emberek lehetőségeit. A nyelvismeret pozitívan befolyásolja a foglalkoztathatóságot, megkönnyíti a jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a kultúrák közötti párbeszédet, valamint erősíti a társadalmi kohéziót és szolidaritást.

Az EU-ban háromféle ábécé és 24 hivatalos nyelv van használatban. Regionális szinten, illetve bizonyos társadalmi csoportok körében mintegy 60 további nyelvet beszélnek. A bevándorlás is növelte az EU-ban beszélt nyelvek számát. A becslések szerint napjainkban legalább 175 különböző nemzet tagjai élnek az EU területén.

A nyelvi sokszínűséget az Európai Unió Alapjogi Chartájának 22. cikke védi. A Charta egyik legfontosabb rendelkezése a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tisztelete. Tiltja a kisebbségekhez tartozókkal szembeni megkülönböztetést, és a kulturális, vallási, valamint nyelvi sokféleség tiszteletben tartására szólít fel az egész Unióban. A Bizottság biztosítja, hogy az alapvető jogokat és különösen a megkülönböztetés tilalmát az uniós jog végrehajtása során mindenkor tiszteletben tartsák.

Ugyanakkor a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik meghatározni vagy elismerni a határaikon belül élő nemzeti kisebbségeket, ideértve a kisebbségek önrendelkezéshez való jogát (az Európa Tanács által létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában és az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményében foglaltak szerint). Ez a hatáskör kiterjed a nemzeti és regionális nyelvekre.

Az egyes országok nyelvi palettája eltérő, és minden ország máshogy kezeli a nyelvek kérdését. A kétnyelvű térségekben és a többnyelvű oktatásban számos érdekes pedagógiai megközelítés alakult ki. Az oktatással kapcsolatos adatokat gyűjtő tagállami szervek európai uniós hálózata, az Eurydice, amely az Erasmus+ programban részt vevő valamennyi országra kiterjed, 2017-ben is megjelentette a „Kulcsfontosságú adatok az iskolai nyelvoktatásról Európában” című kiadványt, melyben foglalkozott a regionális és kisebbségi nyelvek tanítását támogató intézkedésekkel. Egy későbbi Eurydice-kiadvány pedig azt tekintette át, milyen intézkedéseket hoztak a különböző oktatási hatóságok a regionális és kisebbségi nyelvek iskolai oktatásának előmozdításáért.

Az EU sokféleképpen támogatja a többnyelvűséget

Az Európai Bizottság, az Európa Tanács, az Élő Nyelvek Európai Központja, valamint a nyelviskolák és az európai lakosok minden év szeptember 26-án megtartják a nyelvek európai napját, amelynek célja, hogy előmozdítsa a nyelvi sokszínűséget és tudatosítsa a nyelvtanulás fontosságát a lakosság körében. Ezen a napon számos esemény és rendezvény hívja fel a figyelmet a nyelvek sokféleségére.

Az uniós oktatási és kulturális programok révén a jövőben is folytatódik a nyelvtanulás támogatása. Az Unió olyan finanszírozási programokon keresztül ösztönzi a nyelvtanulást és a nyelvi sokféleséget, mint az Erasmus+ és a Kreatív Európa, melyek mobilitási programokat, valamint együttműködésen alapuló projekteket kínálnak, és az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés is szerepet játszik a nyelvtanulás és a nyelvi sokféleség előmozdításában. Az említett programoknak köszönhetően sok sikeres projekt jött létre, melyek EU-szerte elősegítik a regionális, valamint a kisebbségi nyelvek tanulását és javítják azok láthatóságát. A regionális és kisebbségi nyelvek iskolai oktatására az Eurydice által készített összefoglaló tartalmaz néhány példát.

Mindezek mellett a Kreatív Európa program a műfordítást is támogatja, hogy a jelentős irodalmi művekhez minél többen hozzáférhessenek, és fennmaradhasson a nyelvek sokfélesége az EU-ban.