Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 8

Aktualizacja europejskich ram kompetencji cyfrowych w celu włączenia do nich umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją i z danymi

Europejczycy potrzebują podstawowej znajomości nowych i powstających technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI), aby móc pewnie wchodzić z nimi w interakcje, z zachowaniem krytycznego myślenia i zasad bezpieczeństwa.

Większa świadomość przyczyni się także do większej rozwagi w odniesieniu do potencjalnych problemów występujących w związku z powstającymi technologiami, dotyczących kwestii etycznych, zrównoważenia środowiskowego, ochrony danych i e-prywatności, praw dziecka, dyskryminacji i stronniczości, w tym uprzedzeń ze względu na płeć, dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, dyskryminacji etnicznej i rasowej.

Wszyscy Europejczycy, w tym studenci, osoby poszukujące pracy i pracownicy, muszą posiadać odpowiednie umiejętności cyfrowe, aby dostosować się do nowych i powstających technologii oraz aby rozwijać się w tak szybko zmieniającym się otoczeniu.

Specjaliści w dziedzinie kształcenia i szkolenia we wszystkich sektorach i na wszystkich szczeblach muszą posiadać wymagane kompetencje i czuć się pewnie, aby skutecznie stosować w swojej pracy najróżniejsze technologie, w tym sztuczną inteligencję.

Cele

Komisja Europejska zaktualizowała ramy kompetencji cyfrowych (DigComp 2.2) w celu uwzględnienia umiejętności, wiedzy i postaw związanych z korzystaniem z AI i danych. Komisja będzie również wspierać rozwój zasobów edukacyjnych w zakresie AI na potrzeby kształcenia i szkolenia.

Zaktualizowane ramy DigComp 2.2 zawierają obecnie załącznik z ponad 70 przykładami, które pomogą nam lepiej zrozumieć, gdzie i w jakich sytuacjach w codziennym życiu możemy się spodziewać interakcji z systemami AI. Ponadto przedstawiono praktyczne przykłady tego, jakie zastosowanie znajdują powstające technologie w naszym codziennym życiu.

Celem tego działania jest wzmocnienie pozycji wszystkich obywateli, tak aby jako użytkownicy technologii cyfrowych, których rozwój przyspieszają systemy sztucznej inteligencji i autonomiczne procesy podejmowania decyzji, czuli się pewnie, przyjęli postawę krytyczną i potrafili zachować się odpowiedzialnie, a także aby zwiększyć ich wiedzę na temat AI, jej potencjału i ograniczeń.

Główne działania

W 2021 r.

  • początek współpracy z ekspertami i zainteresowanymi stronami ze wspólnoty praktyków DigComp w celu wymiany materiałów, prowadzenia dyskusji w grupach roboczych, dzielenia się zasobami i informowania o najnowszych osiągnięciach w teorii dotyczącej edukacji cyfrowej i jej wdrażania
  • gromadzenie, tworzenie, przeglądanie i wybór przykładów wiedzy, umiejętności i podejść związanych z powstającymi technologiami i usługami cyfrowymi (wymiar 4 ram)
  • zorganizowanie dwóch międzynarodowych spotkań online, podczas których uczestnicy uzgodnili umiejętności, wiedzę i podejścia związane z umiejętnościami korzystania z AI i danych ujęte w ramach DigComp 2.2.  

Wyniki

W 2022 r.

  • publikacja ram kompetencji cyfrowych DigComp 2.2

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę poświęconą ramom kompetencji cyfrowych i dołącz do wspólnoty praktyków, by wesprzeć rozwój tych ram.

Przejrzyj też zestawienie informacji, broszuręmateriał wideo na temat ram kompetencji cyfrowych.

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Obserwuj profile EU_ScienceHub i EUDigitalEducation na Twitterze, aby być na bieżąco na temat tego działania

 

Strony na podobny temat