Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 8. meede

Euroopa digipädevuse raamistiku ajakohastamine ning sellesse tehisintellekti ja andmekasutusega seotud oskuste lisamine

Selleks et kasutada uusi ja kujunemisjärgus tehnoloogiaid (sealhulgas tehisintellekti) tulemuslikult, kriitiliselt ja turvaliselt, peavad kodanikel olema asjakohased põhiteadmised.

Suurem teadlikkus parandab ka arusaamist uute tehnoloogiatega kaasnevatest võimalikest probleemidest, mis on seotud eetika, keskkonnasäästlikkuse, andmekaitse, internetiprivaatsuse, laste õiguste, diskrimineerimise ja eelarvamustega, sealhulgas soolise kallutatusega ning diskrimineerimisega puude või etnilise ja rassilise kuuluvuse alusel.

Kõigil eurooplastel, sealhulgas õppijatel, tööotsijatel ja töötajatel peavad olema digioskused, et kohaneda uute ja kujunemisjärgus tehnoloogiatega ning olla kiiresti muutuvas keskkonnas edukas.

Kõigi sektorite ja tasandite haridus- ja koolitusspetsialistidel peavad olema vajalikud pädevused ja kindlus, et rakendada oma töös tõhusalt mitmesuguseid tehnoloogiaid, sealhulgas tehisintellekti.

Eesmärgid

Euroopa Komisjon on ajakohastanud digipädevuse raamistikku (DigComp 2.2) ning lisanud sellesse tehisintellekti ja andmete kasutamisega seotud oskused, teadmised ja hoiakud. Komisjon toetab ka tehisintellekti kaasavate õppematerjalide väljatöötamist haridus- ja koolitusasutuste jaoks.

DigComp 2.2 ajakohastatud versioon sisaldab nüüd lisa, milles on üle 70 näite, mis aitavad kodanikel paremini mõista, kus ja millistes olukordades nad oma igapäevaelus tehisintellektisüsteemidega võivad kokku puutuda. Samuti tuuakse seal praktilisi näiteid sellest, kuidas rakendatakse inimeste igapäevaelus kujunemisjärgus tehnoloogiaid.

Eesmärk on tagada kõikidele kodanikele võimalus omandada oskused, et tehisintellekti süsteemidel ja autonoomsetel otsustustel põhinevat digitehnoloogiat enesekindlalt, kriitiliselt ja vastutustundlikult kasutada ning parandada inimeste arusaamist tehisintellektist, selle võimalustest ja piirangutest.

Põhitegevused

2021

  • alustati tööd DigCompi raamistiku praktikakogukonna ekspertide ja sidusrühmadega, et vahetada materjale, pidada arutelusid töörühmades, jagada ressursse ja anda teavet digiõppe aluseks olevate teooriate ja selle rakendamise viimastest arengusuundadest;
  • koguti, loodi, vaadati läbi ja valiti kujunemisjärgus digitehnoloogiate ja -teenustega seotud näiteid teadmiste, oskuste ja hoiakute kohta, mis moodustavad raamistiku 4. mõõtme;
  • korraldati kaks rahvusvahelist veebikoosolekut, kus osalejad leppisid kokku tehisintellekti ja andmepädevusega seotud oskustes, teadmistes ja hoiakutes, mis lisati raamistikku DigComp 2.2.  

Tulemused

2022

  • DigComp 2.2 digipädevuse raamistiku avaldamine

Rahastamine

Meedet rahastatakse Euroopa Liidu programmi Erasmus+ kaudu.

Lisateave

Lisateavet saab digipädevuse raamistiku (DigComp) veebisaidilt. Digipädevuse raamistiku edasiarendamist saab toetada, liitudes praktikakogukonnaga.

Lisateavet saab ka raamistiku DigComp teabelehest, brošüürist ja videost.

Võtke ühendust

Huvi korral saab meetme kohta lisateavet e-posti aadressil JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Meetmega seotud uudiseid ja arengusuundi saab jälgida Twitteri kontodel EU_ScienceHub ja EUDigitalEducation.

 

Teemaga seotud sisu