Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Aanbeveling van de Raad inzake gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie in lesgeven

Menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijke rechten, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren, zijn waarden die door de EU-lidstaten worden gedeeld. Zij vormen de basis van onze Unie die landen, gemeenschappen en mensen met elkaar verbindt, zoals uiteengezet in artikel 2 van het Verdrag van Lissabon

Een inclusief en hoogwaardig onderwijs- en opleidingsaanbod, op alle niveaus, en een Europese dimensie in het lesgeven zijn van cruciaal belang om een coherente Europese samenleving op te bouwen en in stand te houden. Kennis over het gemeenschappelijke cultureel erfgoed en de diversiteit van Europa, en een sterk inzicht in de oorsprong en werking van de Europese Unie zijn essentieel voor alle burgers van de EU. 

De Aanbeveling van de Raad inzake gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie in lesgeven werd voorgesteld door de Commissie en aangenomen door de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure. Hiermee wil de EU het saamhorigheidsgevoel bevorderen via het doorgeven van gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en lessen over de EU en haar lidstaten. Zo kunnen scholieren en studenten meer het gevoel krijgen verbonden te zijn met hun school, hun woonplaats, hun land en de Europese familie.

De aanbeveling beoogt ook de sociale cohesie te versterken en vreemdelingenhaat, radicalisering, polariserend nationalisme en de verspreiding van nepnieuws te bestrijden. Deze doelstellingen moeten worden bereikt door:

  • gemeenschappelijke waarden op alle niveaus van het onderwijs te bevorderen
  • inclusiever onderwijs te stimuleren
  • een Europese dimensie in het onderwijs te bevorderen en de competentie van de nationale overheden op dit gebied te versterken
  • leerkrachten en onderwijsinstellingen een breed scala aan steun te bieden

Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de lopende inspanningen van de EU om de Europese pijler van sociale rechten uit te voeren. Voor de uitvoering van deze aanbeveling wordt intensief gebruik gemaakt van de financieringsinstrumenten van de EU, met name Erasmus+ en de Europese structuur- en investeringsfondsen.