Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tarybos rekomendacija dėl bendrų vertybių, įtraukaus švietimo ir europinio mokymo aspekto

Žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, yra bendros visų ES valstybių narių vertybės. Jos sudaro pamatinę Europos Sąjungos struktūrą, kuri jungia šalis, bendruomenes ir žmones, kaip nurodyta Lisabonos sutarties 2 straipsnyje. 

Įtraukūs ir aukštos kokybės švietimas ir mokymas visais lygmenimis ir europinis mokymo aspektas yra labai svarbūs kuriant ir išsaugant darnią Europos visuomenę. Kiekvienam ES piliečiui būtina turėti žinių apie Europos bendrą kultūros paveldą ir įvairovę, gerai suprasti Europos Sąjungos kilmę ir veikimą. 

Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Komisija pasiūlė, o Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją dėl bendrų vertybių, įtraukaus švietimo ir europinio mokymo aspekto. Šia rekomendacija siekiama puoselėti bendrumo jausmą: perteikti bendras vertybes, praktiškai užtikrinti įtraukų švietimą, teikti žinių apie Europą ir jos valstybes nares, kad būtų stiprinamas artumo savo mokyklai, vietovei, šaliai ir visai Europai pojūtis.

Rekomendacija taip pat siekiama stiprinti socialinę sanglaudą, kovoti su ksenofobija, radikalėjimu, nesantaiką kurstančiu nacionalizmu ir melagingų žinių sklaida. Šių tikslų bus siekiama:

  • propaguojant bendras vertybes visuose švietimo etapuose,
  • remiant įtraukesnį švietimą,
  • skatinant Europos mokymo aspektą ir stiprinti nacionalinių administravimo institucijų kompetencijas šioje srityje,
  • teikiant įvairią paramą mokytojams ir švietimo įstaigoms.

Šie veiksmai atitinka ES lygmens veiklą, kuria siekiama įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį. Prie šios rekomendacijos įgyvendinimo ir toliau aktyviai prisideda ES priemonės ir finansavimo priemonės, visų pirma programa „Erasmus +“ ir Europos struktūriniai ir investicijų fondai.