Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomhaíocht 12

Cúrsaí Oiliúna maidir le Deiseanna Digiteacha

Teastaíonn leibhéal áirithe scileanna digiteacha ó 90% de phoist i ngach earnáil, ach fós féin tá 42% de shaoránaigh na hEorpa nach bhfuil bunscileanna digiteacha acu (An Coimisiún Eorpach, 2021).

Bíonn deacrachtaí ag cuideachtaí ar fud na hEorpa oibrithe cáilithe a aimsiú atá in ann cuidiú chun ualach an aistrithe dhigitigh a láimhseáil. In 2017 bhí deacrachtaí ag os cionn leath (53%) de na gnólachtaí ar fad a d’earcaigh speisialtóirí teicneolaíochta faisnéise cumarsáide (TFC) nó a rinne iarracht iad a earcú na folúntais sin a líonadh. 

Cuspóirí 

Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin, in 2018 bhunaigh an Coimisiún Eorpach tionscadal píolótach, ‘Tréimhsí Oiliúna i nDeiseanna Digiteacha’ (DOT), chun deis a thabhairt do mhic léinn ardoideachais agus do chéimithe nua i ngach disciplín taithí ghairmiúil phraiticiúil a fháil sna réimsí digiteacha a theastaíonn sa mhargadh saothair. 

Mar chuid den scéim seo, tugtar deis do na daoine faoi oiliúint a sainscileanna teicneolaíochta faisnéise cumarsáide a threisiú i réimsí amhail an chibearshlándáil, mórshonraí, an teicneolaíocht chandamach agus an mheaisínfhoghlaim, sin agus chun dlús a chur le scileanna digiteacha do ghnólachtaí i réimsí amhail dearadh gréasáin, an mhargaíocht dhigiteach agus forbairt bogearraí. 

Ón uair a seoladh é in 2018 go dtí deireadh 2020, thug thart ar 20,000 mac léinn ollscoile agus céimithe nua ó réimsí staidéir éagsúla faoi thréimhse oiliúna Erasmus+ thar lear chun scileanna digiteacha réamhbhreathnaitheacha a fháil;

Cuireadh síneadh le scéim DOT in 2021 chun baill foirne ardoideachais agus mic léinn/céimithe nua Gairmoideachais agus Gairmoiliúna (VET) a chumhdach chomh maith le mic léinn agus céimithe nua Ardoideachais. In 2022 cuireadh síneadh breise leis an scéim chun baill foirne Gairmoideachais agus Gairmoiliúna, scoile agus foghlama aosaí a chumhdach;

Príomhghníomhaíochtaí

  • seoladh an síneadh le DOT in Aibreán 2021 mar chuid de ghlao ginearálta Erasmus+ 2021 (faoi Ghníomhaíocht Soghluaisteachta, Príomhghníomhaíocht 1)

Na torthaí a bhfuiltear ag súil leo

  • scileanna digiteacha treisithe do mhic léinn gairmoideachais agus gairmoiliúna agus do mhic léinn ollscoile agus do chéimithe nua maidir lena réimsí staidéir chomh maith le scileanna digiteacha oideolaíocha saibhrithe do bhaill foirne scoile, gairmoideachais agus gairmoiliúna, ardoideachais agus foghlama aosaí.

Amlíne

  • thosaigh an ghníomhaíocht in 2021 agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí 2027 faoi ghlao bliantúil ginearálta Erasmus+ 

Maoiniú

Tá an ghníomhaíocht seo á maoiniú ag clár Erasmus+ an Aontais.

Déan teagmháil linn

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht seo, déan teagmháil linn trí ríomhphost ag EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Lean EUDigitalEducation ar Twitter chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin bPlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach ina iomláine.

 

Ábhar gaolmhar