Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Uddannelse og migranter

Integration af migranter i uddannelsessystemet

Studerende med indvandrerbaggrund har ofte vanskeligheder ved at tilpasse sit et nyt skolesystem. Undervisere kan få rådgivning og udveksle god praksis for at blive bedre til at imødekomme de studerendes læringsbehov i den stadig mere mangfoldige og flersprogede kontekst. 

Siden 2016 har Europa-Kommissionen støtte EU-landene i deres indsats for at integrere migranter i deres uddannelsessystemer – lige fra førskoleundervisning og børnepasning til videregående uddannelse. Kommissionens handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere har udpeget tre prioriteter på uddannelsesområdet:

  • at integrere nyligt ankomne migranter i almene uddannelsesstrukturer så hurtigt som muligt
  • at forebygge dårlige resultater blandt migranter
  • at forebygge social udstødelse og fremme interkulturel dialog.

De konkrete tiltag, som gennemføres under handlingsplanen omfatter alt fra værktøjer til at hjælpe med at vurdere migranters færdigheder og kvalifikationer til samarbejdsplatforme til at fremme informationsudveksling mellem uddannelsesinstitutioner og ansatte. 

Hvad gør EU for at støtte integrationen af migranter?

For at fremme integrationen af migranter gør Europa-Kommissionen det lettere for EU-landene at udveksle god praksis ved hjælp af fælles læringsaktiviteter. Aktiviteterne fremmer desuden udviklingen af netværk blandt de politiske beslutningstagere og sætter dem i stand til at håndtere nuværende og fremtidige udfordringer på en bedre måde. Mellem 2016 og 2018 blev følgende emner drøftet i forbindelse med dedikerede peerlæringsaktiviteter: 

  • Sprogvurdering og integration af uledsagede mindreårige gennem uddannelse 
  • Modtagelse af nyligt ankomne migranter og vurdering af tidligere skolegang
  • Anerkendelse af flygtninges kvalifikationer
  • Interkulturel dialog som et værktøj til at håndtere indvandring, flygtninge og asylansøgere i en uddannelsesmæssig kontekst
  • Sproglig og kulturel mangfoldighed
  • Integrationspolitikker for migranter: principper, udfordringer og praksis

Derudover tilbyder Kommissionen målrettet ekspertrådgivning gennem peerrådgivning til støtte for politiske reformer i medlemslandene, for eksempel vedrørende integration af nyligt ankomne indvandrerelever i skolerne. Sådanne arrangementer kan arrangeres efter anmodning fra et medlemsland og involverer beslutningstagere fra andre nationale myndigheder og uafhængige eksperter, som samles for at finde løsninger på nationale udfordringer i en deltagerorienteret workshop.

Via Erasmus+ finansierer Kommissionen også projekter og andre aktiviteter med fokus på at integrere migranter i uddannelsessystemet. Strategiske partnerskaber skal være med til at udvikle innovative uddannelsespraksisser og fremme tværnationalt samarbejde. Erasmus+ støtter også kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelser i partnerlande, som er særligt berørt af konsekvenserne af migration. 

Kommissionen er med til at finansiere SIRIUS-netværket om uddannelse af migranter. Netværket understøtter uddannelse af børn og unge med indvandrerbaggrund via nationale og internationale strategiske aktiviteter, der samler forskere, beslutningstagere, praktikere inden for uddannelse af migranter samt migranter og flygtninge. 

Det Erasmus+-støttede initiativ School Education Gateway giver undervisere mulighed for at udveksle information, dele materialer (artikler, læseplaner osv.) og få adgang til tjenester (f.eks. onlinekurser) om emnerne inklusion, kulturel mangfoldighed og integration af nyligt ankomne indvandrerelever i skolerne. eTwinning-platformen forbinder skoler i hele Europa via IKT-værktøjer og giver skoleledere og undervisere mulighed for at dele deres erfaringer og tilbyder gensidig bistand. 

Kommissionen har givet over 100 000 flygtninge og nyligt ankomne migranter sprogstøtte gennem initiativet Online Linguistic Support. Dette initiativ hjælper folk med at blive integreret i deres værtssamfund ved at give dem mulighed for at lære det lokale sprog.