Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

За SELFIE

SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) е безплатен инструмент, предназначен да помага на училищата да внедряват цифровите технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване.

SELFIE е разработен въз основа на солидни научни данни и на рамката на Европейската комисия за насърчаване на обучението в цифровата ера в образователните организации.

SELFIE събира анонимно мненията на учениците, учителите и училищните ръководители относно това как се използват технологиите в тяхното училище. За целта се използват кратки твърдения и въпроси и проста скала от 1 до 5 за отговорите. Попълването на въпросника отнема около 20 минути.

Въз основа на предоставените отговори инструментът генерира доклад — моментна снимка (SELFIE :-)) на силните и слабите страни на училището по отношение на използването на технологии.

SELFIE е достъпен на над 30 езика за всички основни, средни и професионални училища в Европа и извън нея. Инструментът може да се използва от всички училища — не само от тези с добра инфраструктура и оборудване и с високо равнище на използване на технологии.

Информация за обработването и поверителността на вашите данни в рамките на SELFIE

Създаден от и за училищата

SELFIE е инициатива на Европейската комисия и се финансира по програма „Еразъм“. Инструментът е достъпен безплатно за всички училища.

Той е разработен от екип от експерти от училища, министерства на образованието и научноизследователски институти от цяла Европа. Сред институциите партньори са Европейската фондация за обучение, Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и Институтът по информационни технологии в образованието на ЮНЕСКО.

В създаването и тестването на SELFIE участваха училищни ръководители, учители и ученици:

  • 5000 служители и ученици се включиха с коментари и предложения през ранния етап на разработване на инструмента;
  • 67 000 души от 650 училища в цяла Европа участваха в пилотния тест;
  • SELFIE беше тестван в начални училища с цел да се гарантира неговото разбиране от страна на по-малките ученици.

 

Участвайте

 

Станете част от разрастващата се общност от училища в цяла Европа, които използват SELFIE, за да си помогнат при внедряването на цифровите технологии в своите процеси на преподаване и учене.

 

Ползи

Всеобхватен

Благодарение на SELFIE цялата училищна общност — училищните ръководители, учителите и учениците — участва във всеобхватен процес, включващ множество области от училищната практика.

С възможност за персонализиране

Тъй като всяко училище е уникално, инструментът може да бъде персонализиран. Вашето училище може да избира и добавя въпроси и твърдения, които отговарят на конкретните ви нужди.

Съобразен с опита

SELFIE дава възможност на всички участници да отговарят на въпроси, подходящи за техния опит като ученици, учители или училищни ръководители.

Безплатен и анонимен

SELFIE e безплатен. Отговорите са анонимизирани, а данните са защитени.

Съобразен с потребностите

След завършването на самооценката чрез SELFIE всяко училище получава специален интерактивен доклад, който предоставя както задълбочени данни, така и бърза информация за силните и слабите страни.

Коментари

 

Вижте какво казват другите училища