Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 8

Гражданите трябва да придобият основно разбиране за новите и нововъзникващите технологии, включително изкуствения интелект (ИИ), за да могат да се ангажират уверено, критично и безопасно с тях.

По-голямата осведоменост ще доведе и до подобряване на чувствителността към потенциални проблеми във връзка с нововъзникващите технологии, свързани с етиката, екологичната устойчивост, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот в електронната среда, правата на децата, дискриминацията и предубежденията, включително предубежденията и уврежданията по отношение на пола, етническата и расовата дискриминация.

Всеки европеец, включително студентите, търсещите работа и работниците, ще трябва да притежава цифрови умения, за да се адаптира към новите и нововъзникващите технологии и да успее в бързо променящата се среда.

Преподавателите във всички сектори на образованието трябва да разполагат с компетентности и да развиват увереност, за да прилагат ефективно широк спектър от технологии, включително ИИ, в своята работа.

Цели 

Европейската комисия ще актуализира рамката за компетентност в областта на цифровите технологии (DigComp ), за да включи ИИ и свързаните с данните декларации за уменията, знанията и нагласите, и ще подкрепи разработването на ресурси за учене в областта на ИИ за образование и обучение. 

Целта е да се даде възможност на всички граждани да станат уверени, критични и отговорни потребители на цифровите технологии, задвижвани от системи с ИИ и самостоятелно вземане на решения, както и да се подобри разбирането им за ИИ, неговия потенциал и ограничения. 

Ключови дейности

  • създаване на общност от практики за обмен на материали, обсъждане в работни групи, споделяне на ресурси и информиране за последните развития
  • събиране, създаване, преглед и подбор на примери
  • организиране на две международни онлайн срещи, на които участниците ще се договарят и валидират различните изявления за умения, знания и нагласи, свързани с ИИ и грамотността по отношение на данните

Очаквани резултати

  • публикуване на версия 2.2 на Рамката за цифрова компетентност
  •  подкрепа за разработването на ресурси за учене в областта на ИИ за образование и обучение

График

  • януари-март 2021 г. – създаване на общност за практики, събиране, преглед и подбор на примери 
  • април-октомври 2021 г. – създаване на измерение 4 DigComp 2.2 и валидиране на рамката (измерение 4 съдържа декларации за знанията, уменията и нагласите на всяка от 21-те компетентности по DigComp)
  • октомври-декември 2021 г. — приключване на версия 2.2 на DigComp 
  • януари-март 2022 г. — публикуване на DigComp 2.2 

Финансиране

Това действие се финансира от програмата на ЕС „Еразъм+”

За повече информация

За повече информация посетете уебсайта DigComp и се присъедините към Общността за обмяна на практики, за да подкрепите разработването на рамката за цифрова компетентност. 

Можете също така да разгледате информационния документ DigComp, брошурата и следния видеоклип за повече информация.

За контакти

Ако желаете да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронната поща на адрес
JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Следете @EU_ScienceHub в Twitter за последните новини във връзка с това действие и @EUDigitalEdu за целия план за действие в областта на цифровото образование


Изображение: © Европейски съюз, 2021 г.