Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейска награда за иновативно обучение

Европейската награда за иновативно обучение е нова инициатива, която ще стартира през 2021 г. Тя е създадена със съобщението на Комисията относно изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г. 

Целите на наградата са:

  • отбелязване на постиженията на учителите и училищата и признание за тяхната работа
  • идентифициране и насърчаване на забележителни практики за преподаване и учене
  • използване на наградата като средство за взаимно обучение
  • подчертаване на значението на програмата „Еразъм+“ за сътрудничеството между европейските учители и за създаването на европейско пространство за образование.

Наградата ще бъде насочена към училищното образование, включително училищата за образование и грижи в ранна детска възраст и за професионално образование и обучение (ПОО). 

Подобно на академиите за учители по програма „Еразъм+“, целта на тази нова инициатива е да се подпомогне работата на учителите и обучителите, като се насърчават високите професионални постижения, изграждането на професионални мрежи и общности от практикуващи специалисти, както и мобилността с учебна цел в чужбина.

За всяка държава по програма „Еразъм+“ ще има по четири награди:

  • образование и грижи в ранна детска възраст
  • начално образование
  • средно образование 
  • училища за ПОО.

Носителите на наградите ще бъдат номинирани и избирани от националните агенции по „Еразъм+“, които участват в оформянето на тази инициатива чрез процес на съвместно създаване. 

Всяка година наградата ще има различен тематичен акцент. С нея ще бъдат отличавани учители и училища, разработили проекти по конкретна тема, посочена сред приоритетите на европейското пространство за образование. 

През 2021 г. темата ще бъде дистанционното и смесеното обучение, в тясна връзка с плана за действие в областта на цифровото образование и пандемията от COVID-19.