Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ефективно и ефикасно висше образование

Към ефективно и ефикасно висше образование

Постигането на ефективност и ефикасност във висшето образование зависи от създаването от обществените органи на подходящи условия за работа на висшите учебни заведения. Тези условия включват подходящо финансиране, ефективни политики за осигуряване на качеството и др. 

В стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) се подчертава, че: 

  • Системите за висше образование изискват подходящо финансиране, а също и че публичните разходи за висше образование — като инвестиция в икономически растеж — трябва да бъдат защитени
  • Предизвикателствата, пред които е изправено висшето образование, изискват по-гъвкави системи за управление и финансиране, балансиращи между по-голямата автономия на висшите учебни заведения и отчетността пред заинтересованите страни.

С новата програма на ЕС за висшето образование се подкрепя необходимостта от адекватни и ефикасно разпределени човешки и финансови ресурси, както и от използването на системи за стимулиране и поощрение.

Освен това реформата и модернизирането на европейската система за висше образование разчита на усилията и компетентността на преподавателите и изследователите. Въпреки това в много случаи броят на персонала не се увеличава със същото темпо, с което нараства броят на студентите.

Подобряването на условията на труд и на първоначалното обучение, продължаващото професионално развитие и по-голямото признание за високите постижения в областта на преподаването и изследванията са много важни, за да се гарантира, че Европа създава, привлича и задържа висококачествения академичен персонал, от който се нуждае.

Защо е важно ефективното и ефикасно висше образование? 

Осигуряването на качеството води до повишаване на доверието във висшето образование. Всяко висше учебно заведение трябва да има строга вътрешна система за осигуряване на качеството, оценявана от външни агенции за осигуряване на качеството. 

Подобни предизвикателства изискват по-голяма гъвкавост. Автономните институции по-лесно могат да се специализират, което води до подобряване на резултатите в преподаването и изследванията и до високи постижения на системите за висше образование. Често обаче правни, финансови и административни ограничения ограничават свободата на институциите да определят стратегии и структури и да се открояват от конкурентите си.

Освен това отговорността за системите за висше образование и тяхното финансиране продължава да се носи от правителствата на страните от ЕС.

Какво прави ЕС за насърчаване на ефективността и ефикасността на висшето образование?

Като подкрепя научните изследвания и политическото сътрудничество, Комисията помага на страните членки да разработват ефективни модели на управление и финансиране на висшето образование. Комисията си сътрудничи и с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) във връзка с преглед на структурите за финансиране, стимулиране и поощряване за системите на висше образование. 

Освен това Комисията подкрепя взаимното учене от добри практики в областта на управлението и финансирането между страните от ЕС чрез инструмента за партньорски консултации и дейности за партньорско обучение.

Между 2014 г. и 2020 г. 17 държави от ЕС инвестираха средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) във висше образование. Общо 5,2 млрд. евро от Европейския социален фонд (ЕСФ) бяха изразходвани за обучение, реформиране на програми и привеждане на образованието в съответствие с нуждите на трудовия пазар. 

Още 1,5 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) бяха похарчени за обновяване на стара и изграждане на нова образователна инфраструктура. 

За висшите учебни заведения е достъпна и известна помощ под формата на заеми от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Институциите могат да кандидатстват за заем за подобряване на своята инфраструктура чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и да участват в новаторски програми за финансиране, като заемите за магистри по програма „Еразъм+“ за международни студенти. 

Що се отнася до осигуряването на качеството, в стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование (ESG) е определена общата рамка, която гарантира отчетност на европейско, национално и институционално равнище. Европейският регистър за осигуряване на качество във висшето образование (EQAR) също подпомага осигуряването на качество на европейско равнище.

Комисията публикува доклади за напредъка относно развитията във връзка с осигуряването на качество в областта на висшето образование на европейско равнище.