Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Un învățământ superior eficace și eficient

Către un învățământ superior eficace și eficient

Pentru ca învățământul superior să fie eficace și eficient, este nevoie ca autoritățile publice să creeze cadrul corect, în care instituțiile de învățământ superior să poată funcționa în mod optim. Acest cadru este caracterizat, printre altele, de o finanțare adecvată și de politici eficace de asigurare a calității. 

Cadrul strategic al UE pentru educație și formare (ET 2020) accentuează următoarele aspecte: 

  • Sistemele de învățământ superior necesită o finanțare adecvată, iar cheltuielile publice din învățământul superior trebuie protejate, fiind investiții în creșterea economică.
  • Provocările cu care se confruntă învățământul superior necesită sisteme de guvernanță și de finanțare mai flexibile, care să concilieze o mai mare autonomie pentru instituțiile de învățământ cu responsabilitatea față de toate părțile interesate.

Noua agendă a UE pentru învățământul superior subliniază și faptul că este nevoie de resurse umane și financiare adecvate și alocate eficient, precum și de utilizarea stimulentelor și a sistemelor de recompensare.

Mai mult, reformarea și modernizarea sistemelor europene de învățământ superior se bazează pe eforturile și competențele personalului didactic și de cercetare. Cu toate acestea, de multe ori, nivelul efectivelor didactice și de cercetare nu crește în același ritm ca numărul studenților.

Îmbunătățirea condițiilor de muncă, o mai bună formare inițială și dezvoltarea profesională continuă, precum și o mai bună recunoaștere a excelenței în materie de predare și cercetare sunt esențiale pentru ca Europa să poată produce, atrage și reține personalul universitar de înaltă calitate de care are nevoie.

De ce este important ca învățământul superior să fie eficace și eficient? 

Asigurarea calității crește încrederea în învățământul superior. Fiecare instituție de învățământ superior ar trebui să dispună de un sistem intern riguros de asigurare a calității, evaluat de agenții specializate. 

Provocările actuale necesită o mai mare flexibilitate. Instituțiile autonome se pot specializa mai ușor, promovând îmbunătățirea performanței în materie de predare și cercetare, precum și excelența în cadrul sistemelor de educație. Dar restricțiile juridice, financiare și administrative limitează adesea libertatea instituțiilor de a-și defini strategiile și structurile și de a se diferenția de concurenții lor.

În plus, guvernele naționale din statele membre rămân responsabile pentru sistemele lor de învățământ superior și pentru finanțarea acestora.

Ce face UE pentru a promova eficacitatea și eficiența în învățământul superior?

Prin sprijinul acordat cooperării în materie de cercetare și politici, Comisia ajută statele membre să elaboreze modele eficiente de guvernanță și finanțare a învățământului superior. Comisia cooperează și cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) cu privire la revizuirea structurilor de finanțare, stimulare și recompensare pentru sistemele de învățământ superior. 

În plus, Comisia Europeană promovează învățarea reciprocă din bunele practici în materie de guvernanță și finanțare între statele membre ale UE, prin intermediul instrumentului de consiliere reciprocă și al activităților de învățare reciprocă.

În perioada de programare 2014-2020, 17 state membre ale UE au investit fonduri structurale și de investiții europene (ESI) în învățământul superior. În total, 5,2 miliarde EUR din Fondul social european (FSE) au fost utilizate pentru formarea persoanelor, reformarea programelor și adaptarea educației la piața muncii. 

O sumă suplimentară de 1,5 miliarde EUR din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) a fost cheltuită pentru renovarea și construirea de noi infrastructuri educaționale. 

Instituțiile de învățământ superior pot beneficia și de împrumuturi acordate cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI). Instituțiile pot solicita împrumuturi pentru a-și moderniza structurile, prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) și pot participa la programe inovatoare de finanțare, cum ar fi împrumuturile pentru masterat Erasmus+ acordate studenților internaționali. 

În ceea ce privește asigurarea calității, standardele și orientările pentru asigurarea calității în Spațiul european al învățământului superior au stabilit un cadru comun care să garanteze asumarea responsabilității la nivel european, național și instituțional. Registrul european pentru asigurarea calității (EQAR) în învățământul superior contribuie la dezvoltarea unei dimensiuni europene cu privire la asigurarea calității.

Comisia Europeană publică rapoarte privind progresele înregistrate în domeniul asigurării calității în învățământul superior european.