Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Edukazzjoni għolja effettiva u effiċjenti

Lejn edukazzjoni għolja effettiva u effiċjenti

Il-kisba tal-effettività u l-effiċjenza fl-edukazzjoni għolja tiddependi fuq li l-awtoritajiet pubbliċi joħolqu l-qafas it-tajjeb, li fih l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja jistgħu joperaw. Dan huwa kkaratterizzat minn finanzjament adegwat u politiki effettivi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità, fost fatturi oħra. 

Il-qafas strateġiku tal-UE għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ (ET 2020) jenfasizza li: 

  • Is-sistemi ta’ edukazzjoni għolja jirrikjedu finanzjament adegwat u, bħala investiment fit-tkabbir ekonomiku, l-infiq pubbliku fl-edukazzjoni għolja għandu jiġi protett
  • L-isfidi li qed tħabbat wiċċha magħhom l-edukazzjoni għolja jirrikjedu sistemi ta' governanza u finanzjament aktar flessibbli li jibbilanċjaw awtonomija akbar għall-istituzzjonijiet edukattivi mar-responsabbiltà lejn il-partijiet kollha kkonċernati.

L-Aġenda mġedda tal-UE għall-edukazzjoni għolja ssaħħaħ ukoll il-ħtieġa għal riżorsi umani u finanzjarji adegwat mobilizzati b’mod effiċjenti, kif ukoll l-użu ta’ inċentivi u sistemi ta’ ppremjar.

Barra minn hekk, ir-riforma u l-modernizzazzjoni tas-sistema tal-edukazzjoni għolja tal-Ewropa jiddependu fuq l-isforzi u l-kompetenzi tal-għalliema u l-istaff tar-riċerka. Minkejja dan, f’ħafna każijiet, il-livelli ta’ staff ma jespandux bl-istess rata tal-għadd ta’ studenti.

Kundizzjonijiet tax-xogħol imtejba, taħriġ inizjali aħjar u żvilupp professjonali kontinwu, kif ukoll rikonoxximent akbar tal-eċċellenza fit-tagħlim u fir-riċerka huma essenzjali biex jiġi żgurat li l-Ewropa tipproduċi, tattira u żżomm l-istaff akkademiku ta' livell għoli li teħtieġ.

Għaliex edukazzjoni għolja effettiva u effiċjenti hi importanti? 

L-assigurazzjoni tal-kwalità żżid il-fiduċja fl-edukazzjoni għolja. Kull istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja għandu jkollha sistema rigoruża interna tal-assigurazzjoni tal-kwalità, ivvalutata mill-Aġenziji esterni tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità. 

Sfidi bħal dawn jeħtieġu aktar flessibbiltà. L-istituzzjonijiet awtonomi jistgħu jispeċjalizzaw aktar faċilment, billi jippromwovu prestazzjoni mtejba fit-tagħlim u r-riċerka, u l-eċċellenza fi ħdan sistemi ta’ edukazzjoni għolja. Madankollu, ir-restrizzjonijiet legali, finanzjarji u amministrattivi ħafna drabi jillimitaw il-libertà tal-istituzzjonijiet li jiddefinixxu l-istrateġiji u l-istrutturi u li jiddistingwu lilhom infushom mill-kompetituri tagħhom.

Barra minn hekk, il-gvernijiet nazzjonali fl-Istati Membri tal-UE jibqgħu responsabbli għas-sistemi ta’ edukazzjoni għolja tagħhom u għall-finanzjament tagħhom.

X’qed tagħmel l-UE biex tippromwovi l-effettività u l-effiċjenza fl-edukazzjoni għolja?

Permezz tal-appoġġ tagħha għall-kooperazzjoni fir-riċerka u l-politika, il-Kummissjoni tassisti lill-pajjiżi tal-UE sabiex jiżviluppaw mudelli effettivi ta' governanza u finanzjament fl-edukazzjoni għolja. Il-Kummissjoni qiegħda tikkoopera wkoll mal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) dwar ir-rieżami tal-finanzjament, inċentiv u strutturi ta’ kumpens għas-sistemi tal-edukazzjoni għolja. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni qiegħda trawwem it-tagħlim reċiproku dwar l-aħjar prattiki fil-governanza u fil-finanzjament fost l-Istati Membri tal-UE permezz tal-istrument ta’ konsulenza bejn il-pari u attivitajiet ta’ tagħlim bejn il-pari.

Bejn l-2014 u l-2020, 17-il Stat Membru tal-UE investew il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropew (ESIF) fl-edukazzjoni għolja. B’mod ġenerali, intefqu €5.2 biljuni mill-Fond Soċjali Ewropew fuq it-taħriġ ta’ individwi, il-programmi ta’ riforma u l-allinjament tal-edukazzjoni mas-suq tax-xogħol. 

Intefqu €1.5 biljun addizzjonali mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) fuq ir-rivitalizzazzjoni u l-bini ta’ infrastruttura ġdida għall-edukazzjoni. 

Xi appoġġ ibbażat fuq is-self ġestit mill-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) huwa disponibbli wkoll għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja. L-istituzzjonijiet jistgħu japplikaw għal self biex jaġġornaw il-faċilitajiet tagħhom permezz tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) u jipparteċipaw għall-grad ta’ masters Erasmus+ għal studenti internazzjonali. 

Fir-rigward tal-assigurazzjoni tal-kwalità, l-Standards u Linji Gwida għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità (ESG) fiż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja jistabbilixxu qafas komuni li jiżgura r-responsabbiltà fil-livell Ewropew, nazzjonali u istituzzjonali. Ir-Reġistru Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità (EQAR) għall-edukazzjoni għolja jgħin biex jiżviluppa l-assigurazzjoni tal-kwalità fil-livell Ewropew.

Il-Kummissjoni tippubblika rapporti ta’ progress dwar żviluppi fl-assigurazzjoni tal-kwalità fil-livell Ewropew fil-qasam tal-edukazzjoni għolja.