Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Djelotvorno i učinkovito visoko obrazovanje

Djelotvornost i učinkovitost visokog obrazovanja

Kako bi visoko obrazovanje bilo djelotvorno i učinkovito, javna tijela trebaju stvoriti odgovarajući okvir za rad visokih učilišta. Taj okvir među ostalim uključuje odgovarajuće financiranje i djelotvorne politike osiguravanja kvalitete. 

U strateškom okviru EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) ističe se da: 

  • sustavi visokog obrazovanja trebaju odgovarajuće financiranje te je potrebno zaštititi javno ulaganje u visoko obrazovanje kao ulaganje u gospodarski rast
  • izazovi s kojima se suočava visoko obrazovanje zahtijevaju fleksibilnije sustave upravljanja i financiranja koji omogućuju ravnotežu između veće autonomije obrazovnih ustanova i odgovornosti prema dionicima.

U obnovljenom programu EU-a za visoko obrazovanje također se ističe potreba za odgovarajućim i učinkovito raspoređenim ljudskim i financijskim resursima te za sustavom poticaja i nagrađivanja.

Osim toga, reforma i modernizacija europskog sustava visokog obrazovanja ovisi o zalaganju i kompetencijama nastavnog i istraživačkog osoblja. Unatoč tome, broj studenata često raste brže od broja članova osoblja.

Bolji uvjeti rada, bolje inicijalno osposobljavanje i trajni profesionalni razvoj te više priznanja za izvrsnost u poučavanju i istraživanju ključni su da bi Europa mogla obrazovati, privući i zadržati visokokvalitetno akademsko osoblje koje joj je potrebno.

Zašto su djelotvornost i učinkovitost visokog obrazovanja važne? 

Osiguravanjem kvalitete povećava se povjerenje u visoko obrazovanje. Svako visoko učilište trebalo bi imati strog sustav za unutarnje osiguravanje kvalitete koji bi ocjenjivale vanjske agencije za osiguravanje kvalitete. 

Kako bi se to postiglo, potrebna je veća fleksibilnost. Autonomne ustanove mogu se lakše specijalizirati i tako promicati uspješnost u poučavanju i istraživanju te izvrsnost u okviru sustava visokog obrazovanja. Međutim, pravne, financijske i administrativne zapreke često ograničavaju slobodu ustanova u određivanju vlastitih strategija i ustroja kako bi se istaknule u odnosu na konkurenciju.

Osim toga, za sustave visokog obrazovanja i njihovo financiranje i dalje su odgovorne nacionalne vlade država članica EU-a.

Kako EU promiče djelotvornost i učinkovitost u visokom obrazovanju?

Podupirući istraživanja i suradnju u području politika Komisija pomaže državama članicama da razviju djelotvorne modele za upravljanje sustavima visokog obrazovanja i njihovo financiranje. Osim toga, surađuje s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) na preispitivanju struktura financiranja, poticaja i nagrađivanja za sustave visokog obrazovanja. 

Nadalje, u okviru instrumenta za uzajamno savjetovanje i aktivnosti uzajamnog učenja Komisija potiče razmjenu dobre prakse upravljanja i financiranja među državama članicama EU-a.

Od 2014. do 2020. 17 država članica EU-a uložilo je sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u visoko obrazovanje. Ukupno su 5,2 milijarde eura iz Europskog socijalnog fonda (ESF) potrošene na pojedinačno osposobljavanje, programske reforme i usklađivanje obrazovanja s potrebama na tržištu rada. 

Dodatnih 1,5 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) potrošeno je na revitalizaciju postojeće i izgradnju nove obrazovne infrastrukture. 

Visokim učilištima dostupna je i potpora u obliku zajmova kojima upravlja Grupa Europske investicijske banke (EIB). Ustanove mogu zatražiti zajam za nadogradnju svojih kapaciteta putem Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) te sudjelovati u inovativnim programima financiranja, kao što su zajmovi za diplomske studije u okviru programa Erasmus+ za međunarodne studente. 

Kad je riječ o osiguravanju kvalitete, uvođenjem standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja uspostavljen je okvir za osiguravanje odgovornosti na europskoj, nacionalnoj i institucijskoj razini. Europski registar za osiguravanje kvalitete (EQAR) u visokom obrazovanju također pomaže u osiguravanju kvalitete na europskoj razini.

Komisija objavljuje izvješća o napretku u osiguravanju kvalitete u području visokog obrazovanja na europskoj razini.