Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Efektivní a účinné vysokoškolské vzdělávání

Směrem k efektivnímu a účinnému vysokoškolskému vzdělávání

Chceme-li zefektivnit naše vysokoškolské vzdělávání, je třeba, aby veřejnoprávní orgány vytvořily pro vysokoškolské instituce vhodné podmínky, v nichž mohou účinně fungovat. Jde například o vyčlenění dostatečných finančních prostředků a stanovení efektivních politik k zajištění kvality. 

Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“) zdůrazňuje tyto priority: 

  • Je potřeba zajistit dostatečné financování vysokého školství a zároveň chránit veřejné investice do tohoto segmentu vzdělávání, jelikož se jedná o oblast podporující růst.
  • Problémy, s nimiž se nyní vysokoškolské vzdělávání potýká, si vyžadují flexibilnější přístup v oblasti správy i financování, který by vzdělávacím institucím zajistil větší autonomii a přenesl více odpovědnosti na zainteresované strany.

Obnovený program EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání rovněž zdůrazňuje, že je potřeba zajistit přiměřené lidské i finanční zdroje a účinně je využívat. Kromě toho poukazuje na význam incentiv a systémů odměňování.

Reforma a modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě závisí i na schopnostech a motivaci vyučujících a výzkumných pracovníků. Počet učitelů však často neodpovídá rostoucímu počtu studentů, což vyvolává další tlak na již tak přetížené kapacity.

Lepší pracovní podmínky, lepší počáteční i návazný profesní rozvoj, vyšší uznání a prestiž pracovníků a lepší odměňování vynikající úrovně výuky a výzkumu jsou nezbytné k zajištění toho, aby byla Evropa schopna utvářet, přilákat a posléze si udržet vysoce kvalitní akademické pracovníky.

Proč má efektivní a účinné vysokoškolského vzdělávání takový význam? 

Zajištění kvality zvyšuje důvěru v terciární vzdělávání. Každá instituce vysokoškolského vzdělávání by proto měla zavést přísný interní systém zajišťování kvality, který by byl posuzován externími agenturami zajišťujícími kvalitu. 

Výzvy, před nimiž dnes vysokoškolské vzdělávání stojí, si vyžadují větší flexibilitu. Nezávislé vzdělávací instituce se mohou snadněji specializovat a podpořit lepší prospěch studentů a lepší výsledky výzkumu. Zároveň by se tím přispělo k celkovému zlepšení výkonnosti vysokoškolských vzdělávacích systémů. Avšak právní, finanční a administrativní omezení mají často dopad i na svobodu institucí při definování jejich strategií a postupů. Také jim to brání dostatečně se odlišit od konkurence.

Za systém vysokoškolského vzdělávání a jeho financování jsou navíc nadále odpovědné vlády jednotlivých členských států EU.

Jak podporuje zvyšování efektivity vysokoškolského vzdělávání Evropská unie?

Prostřednictvím podpory výzkumu a spolupráce v oblasti formulace politik pomáhá Evropská komise členským zemím rozvíjet efektivní modely správy a financování vysokoškolského vzdělávání. Ve spolupráci s OECD pak vypracovává přezkum struktury financování, pobídek a odměňování v rámci systémů vysokoškolského vzdělávání. 

Evropská komise rovněž podporuje vzájemnou výměnu osvědčených postupů v oblasti správy a financování mezi jednotlivými členskými zeměmi, a to pomocí možnosti poskytování vzájemného poradenství a učení.

V programovém období 2014-2020 se z evropských strukturálních a investičních fondů investovalo do vysokoškolského vzdělávání celkem v 17 členských zemích EU. Z Evropského sociálního fondu se na vzdělávání jednotlivců, reformu programů a adaptaci studijních programů na potřeby trhu práce vydalo celkem 5,2 miliardy EUR. 

Další 1,5 miliardy EUR byly vynaloženy na revitalizaci nebo výstavbu infrastruktury (studentské ubytovny, laboratoře atd.), a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Kromě toho byly k dispozici prostředky ve formě půjček od skupiny EIB vysokoškolským institucím. Ty si mohou zažádat o půjčku na modernizaci výukových prostor (z Evropského fondu pro strategické investice EFSI) a zapojit se do inovativních programů financování, jako je půjčka pro zahraniční studenty magisterského studia v rámci programu Erasmus+.https://wwwen.uni.lu/university/news/latest_news/new_erasmus_master_degree_loans_for_international_students 

V souvislosti s podporou kultury kvality byl vydán soubor Standardů a směrnic pro zajištění kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání, které stanoví společný rámec pro systémy zajištění kvality na evropské, vnitrostátní i institucionální úrovni. K rozvoji evropského rozměru zajištění kvality přispívá rovněž Evropský registr agentur zajišťujících kvalitu ve vysokoškolském vzdělávání (EQAR).

Evropská komise pravidelně zveřejňuje zprávy o pokroku v oblasti zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání na evropské úrovni.