Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Účinné a efektívne vysokoškolské vzdelávanie

Na ceste k účinnému a efektívnemu vysokoškolskému vzdelávaniu

Dosiahnutie účinnosti a efektívnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní závisí od toho, či orgány verejnej moci vytvoria správny rámec, v rámci ktorého môžu fungovať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Toto je okrem iných faktorov charakterizované primeraným financovaním a účinnými politikami zabezpečenia kvality. 

V strategickom rámci EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (ET 2020) sa zdôrazňuje: 

  • Systémy vysokoškolského vzdelávania si vyžadujú primerané financovanie. Verejné výdavky na vysokoškolské vzdelávanie by mali byť chránené, lebo to je investícia do hospodárskeho rastu.
  • Výzvy, ktorým čelí vysokoškolské vzdelávanie, si vyžadujú pružnejšie systémy riadenia a financovania, v rámci ktorých sú v rovnováhe väčšia nezávislosť vzdelávacích inštitúcií a ich zodpovednosť voči zainteresovaným stranám.

Nový program EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie takisto posilňuje potrebu primeraných a účinne nasadených ľudských a finančných zdrojov, ako aj využívania stimulov a systémov odmeňovania.

Okrem toho sa reforma a modernizácia európskeho systému vysokoškolského vzdelávania opierajú o úsilie a spôsobilosti pedagogických a výskumných pracovníkov. Napriek tomu sa počet zamestnancov v mnohých prípadoch nezvyšuje rovnakou mierou ako počty študentov.

Aby Európa vzdelávala, priťahovala a udržiavala si vysokokvalifikovaných akademických pracovníkov, ktorých potrebuje, je nevyhnutné zabezpečiť lepšie pracovné podmienky, lepšiu prvotnú odbornú prípravu a kontinuálny profesionálny rozvoj a väčšie uznávanie excelentnosti vo výučbe a vo výskume.

Prečo je účinné a efektívne vysokoškolské vzdelávanie také dôležité? 

Zabezpečenie kvality zvyšuje dôveru vo vysokoškolské vzdelávanie. Každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania by mala mať prísny interný systém zabezpečovania kvality, ktorý posudzujú externé agentúry pre zabezpečenie kvality. 

Takéto výzvy si vyžadujú väčšiu flexibilitu. Autonómne inštitúcie sa môžu ľahšie špecializovať, podporovať lepšie výsledky vo výučbe a výskume a excelentnosť v rámci systémov vysokoškolského vzdelávania. Právne, finančné a administratívne obmedzenia však často obmedzujú slobodu inštitúcií, pokiaľ ide o vypracovanie stratégií a štruktúr a odlíšenie sa od konkurentov.

Navyše, národné vlády v členských štátoch EÚ naďalej nesú zodpovednosť za svoje systémy vysokoškolského vzdelávania a za ich financovanie.

Čo robí EÚ na podporu účinnosti a efektívnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní?

Podporou výskumu a politickej spolupráce pomáha Komisia členským štátom EÚ vytvárať efektívne modely riadenia a financovania vysokoškolského vzdelávania. Komisia takisto spolupracuje s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na preskúmaní štruktúr financovania, stimulov a odmeňovania pre systémy vysokoškolského vzdelávania. 

Komisia okrem toho prostredníctvom nástroja partnerského poradenstva a činností partnerského učenia podporuje aj vzájomné učenie sa o osvedčených postupoch v oblasti správy a financovania medzi členskými štátmi EÚ.

V období 2014 – 2020 investovalo prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) do vysokoškolského vzdelávania 17 členských štátov EÚ. Celkovo bolo z Európskeho sociálneho fondu (ESF) vynaložených 5,2 miliardy EUR na odbornú prípravu jednotlivcov, na reformu programov a zosúladenie vzdelávania s potrebami trhu práce. 

Ďalších 1,5 miliárd EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sa vynaložilo na revitalizáciu a budovanie novej vzdelávacej infraštruktúry. 

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania majú k dispozícii aj určitú podporu vo forme úverov, ktorej poskytovanie riadi skupina Európskej investičnej banky (EIB). Inštitúcie môžu požiadať o úver na modernizáciu svojich zariadení prostredníctvom Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Môžu sa aj zúčastňovať na inovatívnych programoch financovania, ako sú pôžičky z programu Erasmus+ na magisterské štúdium určené pre medzinárodných študentov. 

Pokiaľ ide o zabezpečenie kvality, normy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania stanovujú spoločný rámec, ktorý zabezpečuje zodpovednosť na európskej, vnútroštátnej a inštitucionálnej úrovni. Pri zlepšovaní zabezpečovania kvality na európskej úrovni pomáha aj Európsky register zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR).

Komisia uverejňuje správy o pokroku v rozvoji zabezpečenia kvality na európskej úrovni v oblasti vysokoškolského vzdelávania.