Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje

Ključne kompetence

Evropska komisija sodeluje z državami članicami EU pri podpiranju in krepitvi razvoja ključnih kompetenc ter osnovnih spretnosti za vse – od zgodnjega otroštva in skozi vse življenje. Ključne kompetence so sklop znanja, spretnosti in naravnanosti, ki jih vsakdo potrebuje za osebnostno izpolnitev in razvoj, zaposljivost, socialno vključenost in aktivno državljanstvo. 

Spodbujanje ključnih kompetenc obsega: 

  • zagotavljanje kakovostnega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja za vse
  • podpiranje pedagoškega osebja pri uvajanju pristopov k poučevanju in učenju na podlagi kompetenc 
  • spodbujanje različnih učnih pristopov in kontekstov za nenehno učenje
  • preučevanje pristopov k ocenjevanju in vrednotenju ključnih kompetenc

Dosedanji ukrepi 

Svet je na podlagi predloga Komisije sprejel Priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, v katerem je opredeljenih osem ključnih kompetenc, potrebnih za osebnostno izpolnitev, zdrav in trajnosten način življenja, zaposljivost, aktivno državljanstvo in socialno vključevanje: 

pismenost 
večjezičnost
matematična, naravoslovna in inženirska kompetenca 
digitalna in tehniška kompetenca
osebnostna in družbena kompetenca ter zmožnost pridobivanja novih kompetenc 
aktivno državljanstvo 
podjetnostna kompetenca 
kulturna zavest in izražanje 

Priporočilo Sveta oblikovalcem politik, izvajalcem izobraževanja in usposabljanja, socialnim partnerjem in vsem učečim se osebam zagotavlja skupni evropski referenčni okvir ključnih kompetenc. V priporočilu so predstavljeni uspešni načini spodbujanja razvoja kompetenc z inovativnimi učnimi pristopi, metodami ocenjevanja in podporo pedagoškemu osebju.