Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ontwikkeling van vaardigheden

Het belang van de ontwikkeling van sleutelcompetenties

De Europese economie verandert voortdurend. De vraag naar kennis, vaardigheden en attitudes verandert in de loop der tijden. Om al die veranderingen te kunnen bijbenen moeten mensen over een aantal basisvaardigheden beschikken, zoals lezen, schrijven en rekenen, en computerkennis. Ook kritisch denken, creativiteit en het vermogen om in een team te werken zijn belangrijk om een duurzame loopbaan op te bouwen en een actieve burger te worden.

Om vooral jongeren deze competenties bij te brengen en hun de best mogelijke start in het leven te geven, zijn goed onderwijs en een goede opleiding onmisbaar. 

Een doeltreffende communicatie tussen de Europese werkgevers en de onderwijs- en opleidingssector is van cruciaal belang om meer inzicht te krijgen in de beschikbare en ontbrekende kennis, vaardigheden, en attitudes, en deze waar nodig bij te sturen.

Europese initiatieven op dit gebied

  • De Raad kwam in zijn Aanbeveling inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren met een lijst van acht sleutelcompetenties die iedereen nodig heeft voor zijn zelfontplooiing, actief burgerschap, sociale integratie en kansen op werk.
  • De nieuwe vaardighedenagenda voor Europa belicht tien maatregelen om de juiste opleiding, vaardigheden en ondersteuning beschikbaar te stellen aan EU-burgers.
  • Het actieplan voor digitaal onderwijs van de Commissie omvat elf maatregelen voor een beter gebruik van digitale technologie in het onderwijs en bij de ontwikkeling van digitale vaardigheden.
  • De Coalitie voor digitale vaardigheden en banen is een breed partnerschap dat het tekort aan ICT-vaardigheden en het probleem van de duizenden niet ingevulde vacatures in de ICT-sector moet aanpakken.
  • Het actieplan Ondernemerschap 2020 vormt een blauwdruk om het ondernemerspotentieel van Europa tot bloei te laten komen door bestaande hindernissen weg te nemen en de ondernemerschapscultuur in Europa radicaal te veranderen.
  • ESCO is de meertalige Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen. Het gaat om een gestandaardiseerde terminologie in 25 Europese talen voor de indeling van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen die relevant zijn voor de Europese economie en de onderwijs- en opleidingssector.
  • Het vaardighedenpanorama inventariseert regelmatig de veranderende behoeften van de Europese economie en de verwerving van vaardigheden op nationaal en Europees niveau. Het zorgt voor gegevens over trends op nationaal en EU-niveau.