Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kľúčové kompetencie a základné zručnosti

Prečo sú kľúčové kompetencie a základné zručnosti dôležité?

Každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie a základné zručnosti. Kľúčové kompetencie a základné zručnosti potrebuje každý z nás pre osobné uspokojenie a rozvoj, zamestnateľnosť, spoločenské začlenenie a aktívne občianstvo.

Údaje z Programu OECD pre medzinárodné hodnotenie žiakov (PISA) za rok 2018 však poukazujú na to, že viac ako každý piaty žiak v EÚ má vážne problémy s čítaním, matematikou alebo prírodnými vedami.

V roku 2018 dosiahla miera slabých výsledkov v čítaní 21,7 %, v matematike 22,4 % a v prírodných vedách 21,6 %. V období 2009 – 2018 sa výsledky v prírodných vedách a v čítaní na úrovni EÚ zhoršili, pričom v matematike zostali rovnaké.

Čo robí EÚ v tejto oblasti?

Európska rada prijala aktualizované odporúčanie Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. Zámerom odporúčania je podporiť rozvoj kľúčových kompetencií a základných zručností prostredníctvom:

  • vysokokvalitného vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania pre všetkých,
  • podpory pedagogických pracovníkov pri uplatňovaní prístupov zameraných na výučbu a učenie sa na základe kompetencií,
  • podpory rôznych vzdelávacích prístupov a kontextov z hľadiska celoživotného vzdelávania,
  • analýzy prístupov k posudzovaniu a overovaniu kľúčových kompetencií.

Na podporu rozvoja kľúčových kompetencií zorganizovala Európska komisia v novembri 2019 konferenciu o vzdelávacích prístupoch a prostredí v školskom vzdelávaní.

Čo bude nasledovať?

Ako súčasť rámca pre európsku politickú spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (ET 2020) si členské štáty EÚ stanovili cieľ, že do roku 2020 by malo byť k slabo prospievajúcim zaradených menej ako 15 % žiakov vo veku 15 rokov.

Komisia podporuje členské štáty pri posilňovaní základných zručností a kľúčových kompetencií pre všetkých občanov tým, že uľahčuje vzájomné učenie sa a výmenu osvedčených postupov.