Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Klíčové kompetence a základní dovednosti

Proč jsou klíčové kompetence a základní dovednosti nezbytné?

Každý z nás má právo získat kvalitní, inkluzivní vzdělání podle vlastních potřeb, rozvíjet se v rámci odborné přípravy či celoživotního učení, aby získal příslušné základní dovednosti a klíčové kompetence. Základní dovednosti a klíčové kompetence jsou takové, jež všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, zaměstnatelnosti, sociální soudržnosti a aktivnímu občanství./node/1520

Údaje z mezinárodního hodnocení žáků PISA z roku 2018 poukazují na to, že minimálně každý pátý žák v EU má nedostatečné výsledky ve čtení, matematice nebo přírodních vědách.

Ze studie vyšlo najevo, že v roce 2018 činil podíl studentů se slabými výsledky ve čtení 21,7 %, v matematice 22,4 % a v přírodních vědách 21,6 %. Během období 2009–2018 se výsledky žáků v přírodních vědách a ve čtení celounijně zhoršily, přičemž v matematice zůstaly stabilní.

Co Unie v této oblasti dělá?

Evropská rada přijala doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení, které nahrazuje dřívější doporučení v této oblasti. Cílem je klíčové kompetence a základní dovednosti podporovat a rozvíjet, a to:

  • zajištěním vysoce kvalitního vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení všem
  • poskytováním podpory pedagogickým pracovníkům při realizaci přístupů k výuce a učení založených na kompetencích
  • propagací rozmanitosti vzdělávacích přístupů a kontextů v rámci celoživotního učení
  • analýzou přístupů k hodnocení a ověřování klíčových kompetencí

V zájmu podpory rozvoje klíčových kompetencí uspořádala Evropská komise v listopadu 2019 konferenci o vzdělávacích přístupech a prostředích ve školním vzdělávání.

Co bude následovat?

Členské státy EU si jako součást rámce evropské politické spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) stanovily za cíl, že do roku 2020 by mělo horších výsledků v základních dovednostech dosahovat méně než 15 % 15tiletých žáků.

Komise podporuje členské státy při rozvoji základních dovedností a klíčových kompetencí všech občanů tím, že vytváří podmínky pro vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů.