Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Avaintaidot ja perusosaaminen

Avaintaitojen ja perusosaamisen merkitys

Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja osallistavaan koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, joka kehittää avaintaitoja ja perusosaamista. Kaikki tarvitsevat avaintaitoja ja perusosaamista, sillä ne edistävät itsensä toteuttamista ja kehittämistä, työllistymistä, sosiaalista osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

OECD:n PISA-ohjelman (kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma) vuoden 2018 tulokset osoittavat, että jopa yli viidenneksellä oppilaista EU:ssa on puutteelliset taidot lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä.

Lukemisessa heikosti suoriutuvien osuus vuonna 2018 oli 21,7 prosenttia, matematiikassa 22,4 prosenttia ja luonnontieteissä 21,6 prosenttia. Lukemisessa ja luonnontieteissä taso EU:n laajuisesti tarkasteltuna laski ajanjaksolla 2009–2018, ja matematiikassa se säilyi ennallaan.

EU:n tähänastiset toimet

Eurooppa-neuvosto on päivittänyt suositusta elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Suosituksen mukaan avaintaitoja ja perusosaamista edistetään seuraavin keinoin:

  • tarjotaan kaikille mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen
  • tuetaan opetushenkilöstöä osaamispohjaisten opetus- ja oppimistapojen soveltamisessa
  • edistetään erilaisia oppimistapoja ja -puitteita elinikäisen oppimisen näkökulmasta
  • kehitetään avaintaitojen arviointi- ja validointimenetelmiä.

Euroopan komissio järjesti marraskuussa 2019 avaintaitojen edistämiseen liittyneen konferenssin kouluopetuksen oppimistavoista ja -ympäristöistä.

Tulevat toimet

Eurooppalaisen koulutusyhteistyön (ET 2020) puitteissa EU-maat ovat asettaneet tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä 15-vuotiaista vain alle 15 prosenttia saisi heikot tulokset perustaitojen osalta.

Komissio tukee EU-maita kansalaisten perusosaamisen ja avaintaitojen vahvistamisessa ja edistää tiedon- ja kokemustenvaihtoa hyvistä toimintatavoista.