Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Bendrosios kompetencijos ir pagrindiniai gebėjimai

Kodėl bendrosios kompetencijos ir pagrindiniai gebėjimai yra svarbūs?

Visi turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kurie padeda įgyti bendrųjų kompetencijų ir pagrindinių gebėjimų. Bendrosios kompetencijos ir pagrindiniai gebėjimai – tai asmens asmeniniam pasitenkinimui ir vystymuisi, įsidarbinamumui, socialinei įtraukčiai ir aktyviam pilietiškumui reikalingi gebėjimai.

Tačiau 2018 m. Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) duomenimis, vieno iš penkių mokinių ES skaitymo, matematikos ar gamtos mokslų įgūdžiai yra nepakankami.

2018 m. nepakankamų rezultatų rodikliai buvo 21,7 proc. skaitymo, 22,4 proc. matematikos ir 21,6 proc. gamtos mokslų srityse. 2009–2018 m. ES lygmeniu rezultatai gamtos mokslų ir skaitymo srityse suprastėjo, o matematikos srityje nepakito.

Kokių veiksmų ES imasi šioje srityje?

Europos Vadovų Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų. Rekomendacijoje laikomasi požiūrio, kad bendrosios kompetencijos ir pagrindiniai gebėjimai turėtų būti ugdomi šiais būdais:

  • visiems užtikrinant kokybišką švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą;
  • padedant švietimo specialistams įgyvendinti gebėjimais grindžiamo mokymo ir mokymosi metodus;
  • propaguojant įvairius mokymosi metodus ir sąlygas atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą;
  • nagrinėjant bendrųjų kompetencijų vertinimo ir patvirtinimo metodus.

Siekdama paremti bendrųjų kompetencijų ugdymą, 2019 m. lapkričio mėn. Europos Komisija surengė konferenciją mokymosi metodų ir mokyklinio ugdymo aplinkų klausimais.

Tolesni veiksmai

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje („ET 2020“) ES valstybės narės nusistatė tikslą, kad iki 2020 m. turėtų būti pasiekta, kad mažiau kaip 15 proc. penkiolikmečių būtų laikomi turinčiais prastus pagrindinius gebėjimus.

Komisija padeda valstybėms narėms stiprinti visų asmenų pagrindinius gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas sudarydama palankesnes sąlygas tarpusavio mokymuisi bei geriausios patirties mainams.