Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter

Varför är det viktigt med nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter?

Alla har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att kunna skaffa sig nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter, dvs. det som alla behöver för att utvecklas och må bra, få jobb, ingå i ett socialt sammanhang och delta aktivt i samhället.

OECD:s Pisa-undersökning (programmet för internationell utvärdering av elevprestationer) från 2018 visar att över en femtedel av eleverna i EU inte har tillräckliga färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap.

År 2018 var andelen lågpresterande elever 21,7 procent i läsning, 22,4 procent i matematik och 21,6 procent i naturvetenskap. Under perioden 2009–2018 sjönk resultaten i naturvetenskap och läsning medan resultaten i matematik låg kvar på samma nivå som tidigare.

Vad gör EU?

Rådet har antagit en rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Tanken är att främja nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter genom att

  • erbjuda utbildning, fortbildning och livslångt lärande för alla
  • hjälpa lärare och annan utbildningspersonal att använda kompetensbaserade undervisnings- och inlärningsmetoder
  • främja livslångt lärande genom många olika inlärningsmetoder och sammanhang för lärande
  • utforska olika metoder för bedömning och validering av nyckelkompetenserna.

För att främja utvecklingen av nyckelkompetenser anordnade EU-kommissionen en konferens om inlärningsmetoder och lärandemiljöer i skolan i november 2019.

Vad blir nästa steg?

Som ett led i det europeiska utbildningssamarbetet (Utbildning 2020) har EU-länderna satt som mål att högst 15 procent av femtonåringarna ska vara lågpresterande i de grundläggande färdigheterna år 2020.

Kommissionen hjälper medlemsländerna att nå målet om grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser för alla genom utbyte av erfarenheter och god praxis.