Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ključne kompetencije i osnovne vještine

Zašto su ključne kompetencije i osnovne vještine važne?

Svatko ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kojim se razvijaju ključne kompetencije i osnovne vještine. Ključne kompetencije i osnovne vještine potrebne su za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost i aktivno građanstvo.

Međutim, rezultati istraživanja u okviru Programa za međunarodnu procjenu učenika (PISA) za 2018. pokazuju da najmanje svaki peti učenik u EU-u postiže nedovoljne rezultate u čitanju, matematici i prirodoslovlju.

21,7 % učenika ostvarilo je 2018. slabije rezultate u čitanju, 22,4 % u matematici i 21,6 % u prirodoslovlju. U razdoblju od 2009. do 2018. rezultati u čitanju i prirodoslovlju pogoršali su se na razini EU-a, dok su oni iz matematike ostali nepromijenjeni.

Što EU čini u tom području?

Europsko vijeće donijelo je ažuriranu Preporuku Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje. U skladu s Preporukom razvoj ključnih kompetencija i osnovnih vještina trebalo bi promicati na sljedeće načine:

  • pružanjem visokokvalitetnog obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja za sve
  • podupiranjem nastavnog osoblja u uvođenju pristupa poučavanju i učenju na temelju kompetencija
  • promicanjem različitih pristupa učenju i konteksta u perspektivi cjeloživotnog učenja
  • razvojem metoda za vrednovanje i priznavanje ključnih kompetencija.

Kako bi pružila potporu razvoju ključnih kompetencija, Europska komisija organizirala je u studenome 2019. konferenciju o pristupima učenju i okruženju u školskom obrazovanju.

Koji su sljedeći koraci?

Kao dio okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020) države članice EU-a postavile su cilj da će do 2020. manje od 15 % učenika u dobi od 15 godina imati slabe rezultate u osnovnim vještinama.

Komisija podupire države članice u jačanju osnovnih vještina i ključnih kompetencija svih građana olakšavanjem uzajamnog učenja i razmjene najbolje prakse.