Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder

Hvorfor er nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder vigtige?

Alle har ret til god og inkluderende uddannelse og livslang læring, hvor de udvikler en række centrale kompetencer og basale færdigheder. Alle mennesker har brug for nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder for at opnå personlig tilfredsstillelse og udvikling, blive egnet til at arbejde, opleve social inklusion og blive aktive medborgere.

Men 2018-tallene fra OECD's program for international elevevaluering (PISA) viser, at en femtedel af alle elever i EU har utilstrækkelige færdigheder inden for læsning, matematik og naturvidenskab.

I 2018 lå andelen af elever, der klarede sig dårligt i læsning, på 21,7 %, i matematik, på 22,4 %, og i naturfag på 21,6 %. I perioden 2009-2018 blev resultaterne i naturfag og læsning ringere på EU-plan, mens de i matematik forblev stabile.

Hvad gør EU inden for nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder?

Det Europæiske Råd har vedtaget en opdateret udgave af Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring. Strategien i henstillingen går ud på at fremme udviklingen af nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder ved at:

  • sørge for adgang til uddannelse og livslang læring af høj kvalitet for alle
  • hjælpe underviserne med at indføre kompetencebaserede undervisnings- og læringsmetoder
  • fremme forskellige undervisningsmetoder og -situationer inden for livslang læring
  • undersøge forskellige metoder til vurdering og anerkendelse af nøglekompetencer.

For at støtte udviklingen af nøglekompetencer organiserede Kommissionen i november 2019 en konference om læringsmetoder og -miljøer i skoleundervisningen.

Hvad sker der nu?

Som led i rammen for det europæiske politiske samarbejde om uddannelse (ET2020) har EU-landene sat det mål, at under 15 % af de 15-årige skal tilhøre gruppen af børn med "ringe grundlæggende færdigheder" inden 2020.

Ved at fremme gensidig læring og udveksling af god praksis understøtter Kommissionen EU-landene i at sørge for, at alle borgere opnår grundlæggende færdigheder og nøglekompetencer.