Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Mobilnost in sodelovanje

Okrepljena mobilnost in sodelovanje

Učna mobilnost dijakom in študentom omogoča študij ali usposabljanje v tujini, pridobitev novih znanj in razširitev obzorij. Na splošno velja, da mobilnost prinaša koristi. Raziskava med mladimi Evropejkami in Evropejci (starimi od 15 do 30 let) je pokazala, da več kot 90 % vprašanih meni, da je pomembno imeti možnosti za mobilnost. 

Evropski ministri so se dogovorili, da delež visokošolskih študentov, ki del študija ali usposabljanja opravijo v tujini, do leta 2020 podvojijo na 20 %. Mobilnost je še vedno v središču programa Evropske unije za izobraževanje in usposabljanje Erasmus+

Študenti, ki želijo izkoristiti priložnost za študij ali usposabljanje v tujini, lahko za začetek prenesejo mobilno aplikacijo Erasmus+, ki jih vodi po mobilnosti korak za korakom, in sicer pred obdobjem mobilnosti, med njim in po njem.

Pomen mobilnosti in sodelovanja

Študij ali usposabljanje v tujini pomaga razviti strokovne, socialne in medkulturne spretnosti in znanja ter izboljšati zaposljivost. Visokošolski študenti, ki so opravili obdobje mobilnosti v tujini, laže najdejo zaposlitev že leto po zaključku študija. 

93 % teh študentov meni, da po končanem programu mobilnosti bolj cenijo vrednote drugih kultur; 91 % jih izboljša svoje znanje jezikov in 80 % jih meni, da so se s to izkušnjo izboljšale njihove spretnosti za reševanje problemov. 

V skladu s študijami učinka programa Erasmus+ so koristi mobilnosti in sodelovanja v visokem šolstvu v EU in zunaj EU večplastne. 

Po ugotovitvah študije učinka programa Erasmus 9 od 10 delodajalcev pri zaposlovanju delavcev išče prečna znanja in spretnosti, kot so reševanje problemov, timsko delo ali samoiniciativnost. Natanko te sposobnosti študent pridobi z izobraževalno izkušnjo v tujini. 

Nadaljnja študija učinka programa Erasmus+ na visokošolsko izobraževanje je prav tako pokazala pozitiven vpliv obdobja mobilnosti na študente. Več kot 70 % nekdanjih študentk in študentov Erasmus+ navaja, da po vrnitvi iz tujine bolje vedo, kakšno poklicno pot si želijo. 80 % študentk in študentov Erasmus+ je dejalo, da jim je izkušnja v tujini pomagala najti prvo zaposlitev. 

Študija učinka strateških partnerstev in koalicij znanja v okviru programa Erasmus + je pokazala, da je bila po zaslugi projektov sodelovanja v okviru programa Erasmus+ večina sodelujočih univerz bolje pripravljena na digitalno preobrazbo. Poleg tega sta dve tretjini sodelujočih univerz navedli, da vseevropski projekti prispevajo k večji socialni vključenosti in nediskriminaciji v visokošolskem izobraževanju. 

Mobilnost in čezmejno sodelovanje lahko tudi pomagata premostiti pomanjkanje določenih znanj, saj spodbujata pridobitev posebnih znanj in spretnosti, potrebnih na sodobnem trgu dela. Primer takega sodelovanja je pobuda za pripravništva v digitalnem sektorju, ki študentom vseh smeri omogoča pridobiti digitalno znanje na samem delovnem mestu. 

Nove oblike čezmejnega sodelovanja bodo pripomogle k izboljšanju kakovosti visokošolskega izobraževanja in olajšale priznavanje strokovnih nazivov, pridobljenih v tujini.

Kako EU podpira mobilnost in sodelovanje

Evropski visokošolski prostor je prinesel daljnosežne spremembe, ki poenostavljajo študij in usposabljanje v tujini. Enotna organizacijska struktura dodiplomskega–magistrskega–doktorskega študija in boljše zagotavljanje kakovosti sta povečala mobilnost študentov in osebja ter utrdila visokošolske ustanove in sistem. 

K večjemu medsebojnemu zaupanju, hitrejšemu priznavanju strokovnih nazivov in lažji mobilnosti prispeva tudi uporaba orodij za evropsko mobilnost in zagotavljanje kakovosti, denimo evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk , priloga k diplomi in evropski register za zagotavljanje kakovosti.

Program Erasmus+ omogoča neposredno podporo vsem, ki želijo študirati ali se usposabljati v tujini, in projektom, ki spodbujajo čezmejno sodelovanje med visokošolskimi ustanovami. Vendar je treba storiti še več, da bi vsem zagotovili možnosti za učno mobilnost. 

Komisija je zato objavila predlog za priporočilo Sveta o spodbujanju avtomatičnega vzajemnega priznavanja diplom in spričeval ter izidov iz učnih obdobij v tujini.

Komisija tudi podpira pobudo evropske študentske izkaznice, ki bo omogočila izmenjavo informacij o študentih, ter vzpostavitev koalicij evropskih univerz, ki si prizadevajo za povečanje konkurenčnosti, kakovosti in odličnosti v poučevanju, raziskavah in inovacijah.