Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciatíva týkajúca sa európskej študentskej karty

V čom spočíva iniciatíva týkajúca sa európskej študentskej karty?

Jednoduché a bezpečné online administratívne postupy a ľahký prístup k informáciám pre študentov sú nevyhnutné na podporu mobility študentov v celej Európe. Takisto je dôležité podporovať účasť študentov na vzdelávacích a kultúrnych činnostiach v súlade s víziou vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

V rámci iniciatívy týkajúcej sa európskej študentskej karty sa vytvorí jednotné kontaktné miesto prostredníctvom mobilnej aplikácie Erasmus+, kde môžu študenti realizovať všetky administratívne kroky týkajúce sa obdobia ich mobility, či už pred ich vzdelávacím pobytom, počas neho alebo po jeho skončení. Študenti tak budú mať prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebujú na to, aby mohli získať kvalitné skúsenosti zo vzdelávacieho pobytu v zahraničí.

Cieľom je, aby sa iniciatíva plne zaviedla počas roka 2021. Očakáva sa, že dovtedy budú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zúčastňujúce sa na budúcom programe Erasmus+ na výmenu údajov o mobilite študentov využívať sieť „Erasmus bez papierovania“ (Erasmus Without Paper). Využívanie siete „Erasmus bez papierovania“ týmito inštitúciami sa stane povinným v súlade s týmito míľnikmi:

  • 2021 – spravovanie zmlúv o štúdiu online
  • 2022 – spravovanie medziinštitucionálnych dohôd
  • 2023 – vymieňanie si nominácií a akceptácií študentov a výpisov výsledkov štúdia týkajúcich sa mobility študentov

Takisto bude potrebné, aby zúčastnené inštitúcie podporovali využívanie mobilnej aplikácie Erasmus+ s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie a študenti programu Erasmus+ mali prospech z efektívnejších administratívnych postupov. Do roku 2025 by všetci študenti v Európe mali mať možnosť využívať prínosy iniciatívy týkajúcej sa európskej študentskej karty. Viac informácií môžete získať na našom webinári s názvom Erasmus Goes Digital.

Aké sú prínosy iniciatívy týkajúcej sa európskej študentskej karty?

Karta, ktorá je v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov, zaručí bezpečnú výmenu informácií o študentoch a umožní im hladký prechod z jednej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania do druhej. Preukaz zároveň študentom poskytne prístup k online kurzom a službám poskytovaným v iných inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. 

Nielenže sa tým uľahčí virtuálna mobilita a zmiešané učenie, ale študenti získajú vďaka tejto iniciatíve väčšie možnosti pri výbere programov. Postupom času umožní európska študentská karta študentom aj vstup na kultúrne podujatia po celej Európe za zvýhodnené ceny. 

Výhody iniciatívy sa však netýkajú len študentov: karta zjednoduší administratívne postupy a zníži administratívne zaťaženie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a navyše podporí mobilitu všetkých. 

Digitálne projekty „Erasmus bez papierovania“ (Erasmus Without Paper), EMREX a európska študentská karta sa budú od roku 2019 ďalej rozvíjať vďaka finančnej podpore z programu Erasmus+ a Nástroja na prepájanie Európy.

Iniciatíva týkajúca sa európskej študentskej karty bude v súlade s pravidlami EÚ v oblasti elektronickej identifikácie (nariadenie eIDAS), aby sa zabezpečila dôvera nevyhnutná na overovanie študentov a zaistenie ich práv v online prostredí. 

Táto iniciatíva je preto krokom vpred pri prechode na digitálnu európsku spoločnosť a v pravom slova zmysle vstupom do európskeho vzdelávacieho priestoru, kde bude štúdium a získavanie vedomostí v zahraničí bežnou záležitosťou a kde sa dosiahnutie excelentnosti vo vzdelávaní stane realitou pre všetkých.

Výhody vyplývajúce z iniciatívy týkajúcej sa európskej študentskej karty

Pre študentov: 

  • Ľahký prístup k študijným materiálom ešte pred odchodom na štúdium, online registrácia študijných predmetov a automatické uznávanie kreditov systému ECTS.
  • Okamžitý prístup k službám na hostiteľskej univerzite, ako sú knižnice, doprava a ubytovanie.
  • Zľavy na vstupe na kultúrne aktivity v rámci celej EÚ.

Pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania: 

  • Jednoduché riadenie celého procesu mobility online, a to od výberu študentov až po uznávanie kreditov systému ECTS.
  • Online identifikácia študentov, zjednodušená a bezpečná výmena údajov týkajúcich sa študentov – vrátane akademických záznamov – medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. 
  • Zníženie administratívneho zaťaženia súvisiaceho s mobilitou študentov.