Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vysokoškolské vzdelávanie pre migrantov a utečencov

Prehľad

Komisia financuje projekty a šíri úspešné postupy v oblasti vzdelávania migrantov a utečencov. Spomedzi mnohých iniciatív, ktoré koordinuje, sú kľúčovými tie, ktoré sa zameriavajú na jazykové znalosti a uznávanie kvalifikácií – najmä z krajín mimo EÚ.

Podpora určená inštitúciám

Na základe programu Erasmus+ sa financuje projektovo založená podpora pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v krajinách zapojených do programu a v partnerských krajinách v celom svete, vrátane krajín, ktoré sú hlavnými zdrojmi migrácie do Európy. Pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sú obzvlášť dôležité dva typy projektov: 

Podpora určená študentom

Európska komisia ponúkla 100 000 utečencom a migrantom, ktorí prišli nedávno, prístup k online jazykovej podpore. Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť jednotlivcom príležitosť naučiť sa miestny jazyk a začleniť sa tak do hostiteľskej spoločnosti. 

Inšpirujúce projekty

Program Erasmus+ ponúka utečencom veľa inšpirujúcich projektov v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Bližšie informácie o tom nájdete na Platforme pre výsledky projektu Erasmus. Táto platforma obsahuje informácie o širokej škále projektov, ktoré podporujú integráciu migrantov a utečencov v EÚ.

Okrem toho tu uvádzame príklady projektov zameraných na zlepšenie uznávania kvalifikácií utečencov, ktoré podporuje Komisia: 

  • Príručka siete ENIC-NARIC pre hodnotiteľov kvalifikácií pomáha pri uznávaní kvalifikácií, ktoré predkladajú utečenci
  • Európska príručka pre uznávanie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania je príručkou pre uznávanie pre hodnotiteľov kvalifikácií. Bola vypracovaná v rámci projektu zameraného na európsku oblasť uznávania, Príručka obsahuje spoločné normy a jasné usmernenia týkajúce sa všetkých aspektov uznávania zahraničných kvalifikácií. Jej cieľom je poskytnúť hodnotiteľom kvalifikácií z inštitúcií vysokoškolského vzdelávania praktický nástroj s informáciami o tom, ako uplatňovať zásady lisabonského dohovoru o uznávaní kvalifikácií, vrátane uznávania kvalifikácií utečencov.
  • Informácie o postupoch uznávania odbornej kvalifikácie študentov a absolventov z radov utečencov, ktorí chcú pracovať alebo ďalej študovať
  • Súbor nástrojov na pomoc hodnotiteľom pri zavádzaní spravodlivých a zjednodušených postupov uznávania kvalifikácií utečencov. Tento súbor nástrojov obsahuje profily vzdelávacích systémov v príslušných tretích krajinách, moduly elektronického učenia sa a celý rad podrobných usmernení na zavádzanie účinných postupov. 
  • Nadväzujúci projekt REACT – Utečenci a uznávanie – je takisto financovaný z programu Erasmus+. Okrem iného sú doň zapojené aj úrady pre uznávanie kvalifikácií v rámci siete ENIC-NARIC v Európe a Kanade, vybrané inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v Európe, Európske združenie univerzít, Európska študentská únia a nezisková organizácia KIRON, ktorá sa zameriava na sprístupnenie vysokoškolského vzdelávania utečencom. 

Podpora výskumníkom

Na základe Akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) v rámci programu Horizont 2020 sa poskytuje vysokokvalitná odborná príprava a príležitosti na rozvoj kariéry výskumníkom akejkoľvek štátnej príslušnosti, ktorí sa pripravujú na obhajobu doktorátu alebo na získanie postdoktorandskej kvalifikácie. 

Vysídlení výskumníci, napríklad s postavením utečenca, ktorí museli prerušiť štúdium, môžu získať podporu na základe celého radu aspektov programu. Ako príklad možno uviesť:

  • Panel pre opätovné naštartovanie kariéry na podporu postdoktorandských výskumníkov, ktorí chcú pokračovať vo svojej kariére vo výskume v Európe. Tento panel je vyhradený pre tých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu najmenej jeden rok nepracovali vo výskume. Ďalšie informácie nájdete v Príručke pre žiadateľov.
  • Kritériá oprávnenosti na získanie podpory na základe MSCA majú za cieľ obmedziť nevýhody v oblasti financovania pre výskumných pracovníkov, ktorí museli prestať pracovať na výskumných projektoch v období, keď požiadali o priznanie postavenia utečenca. Obdobie strávené v krajine počas čakania na priznanie postavenia utečenca sa nebude započítavať do obdobia pobytu alebo činnosti v krajine hostiteľskej organizácie. Utečencom – výskumníkom to umožní požiadať o pridelenie individuálneho štipendia na základe MSCA v príslušnej hostiteľskej krajine.
  • Organizácie poskytujúce doktorandskú a postdoktorandskú odbornú prípravu sa vyzývajú, aby organizovali aktivity, ktoré zlepšia vyhliadky vysídlených výskumníkov na integráciu.

Od 1. septembra 2019 sa bude z programu MSCA financovať koordinačná a podporná činnosť na podporu ohrozených výskumníkov. V rámci projektu „InSPIREurope“ sa vytvára koordinovaná medzisektorová celoeurópska aliancia ohrozených výskumníkov. Umožňuje nadnárodnú spoluprácu medzi kľúčovými zainteresovanými stranami v celej Európe s cieľom zvýšiť príležitosti pre ohrozených výskumníkov v akademickej aj mimoakademickej oblasti. 

Na základe MSCA sa financuje aj viacero výskumných projektov zameraných na podporu lepšieho pochopenia problematiky nútenej migrácie.