Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hoger onderwijs voor migranten en vluchtelingen

Overzicht

De Commissie financiert projecten en verspreidt succesvolle werkwijzen op het gebied van onderwijs voor migranten en vluchtelingen. Bij de vele initiatieven die worden gecoördineerd, zijn vooral taalvaardigheden en de erkenning van kwalificaties, in het bijzonder die van buiten de EU, van groot belang.

Steun voor instellingen

Het Erasmus+-programma financiert steun aan projecten van instellingen voor hoger onderwijs in programmalanden en partnerlanden in de hele wereld, ook in landen waaruit vele migranten naar Europa komen. Twee soorten projecten zijn bijzonder relevant voor instellingen voor hoger onderwijs: 

Steun voor studenten

De Europese Commissie heeft 100 000 vluchtelingen en pas aangekomen migranten toegang verleend tot online linguïstische steun . Het leren van de taal van het gastland zal hen helpen bij de integratie in de samenleving.  

Inspirerende projecten

Erasmus+ heeft veel inspirerende projecten op het gebied van hoger onderwijs en vluchtelingen. U vindt deze op het Erasmus+ Project Results Platform. Het platform bevat informatie over een breed scala aan projecten die de integratie van migranten en vluchtelingen in de EU ondersteunen.

Daarnaast geven we hier nog enige voorbeelden van door de Commissie ondersteunde projecten voor de erkenning van kwalificaties van vluchtelingen: 

  • De gids voor diplomabeoordeling van ENIC-NARIC helpt bij de erkenning van kwalificatiebewijzen van vluchtelingen
  • De Europese erkenningshandleiding voor instellingen voor hoger onderwijs is bestemd voor diplomabeoordelaars. Het is ontwikkeld als onderdeel van het project European Area of Recognition (EAR). De handleiding bevat gedeelde normen en duidelijke richtsnoeren over alle aspecten van de erkenning van de erkenning van buitenlandse kwalificaties. Zij biedt diplomabeoordelaars van instellingen voor hoger onderwijs een praktisch hulpmiddel bij de toepassing van de principes van de Erkenningsovereenkomst van Lissabon, met name bij vluchtelingen.
  • Informatie over academische erkenningsprocedures voor vluchtelingen die hun studies willen voortzetten of als afgestudeerde willen werken.
  • Toolkit voor eerlijke en gestroomlijnde procedures voor de erkenning van kwalificaties van vluchtelingen. De toolkit bevat profielen van de onderwijsstelsels van de betrokken landen buiten de EU, modules voor e-onderwijs en een reeks gedetailleerde richtsnoeren voor het invoeren van doeltreffende procedures. 
  • Erkenningsbureaus van ENIC-NARIC in Europa en Canada, sommige instellingen voor hoger onderwijs in Europa, de European University Association, de Europese studentenunie en Kiron, een ngo die zich inzet voor hoger onderwijs voor vluchtelingen, nemen deel aan REACT, een follow-upproject dat ook in het kader van het Erasmus+-programma wordt gefinancierd. 

Steun voor onderzoekers

De Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) van het Horizon 2020-programma van de EU bieden hoogwaardige opleidings- en loopbaanmogelijkheden in Europa voor onderzoekers van om het even welke nationaliteit die werken aan een doctoraats- of postdoctorale kwalificatie. 

Ontheemde onderzoekers, bijvoorbeeld met de status van vluchteling, kunnen hun studies verderzetten dankzij diverse onderdelen van programma’s, waaronder:

  • Het Career Restart (CAR) Panel, dat steun verleent aan postdoctorale onderzoekers die hun onderzoekscarrière in Europa hervatten. Dit panel is bedoeld voor personen die om welke reden dan ook ten minste een jaar lang hun onderzoek hebben onderbroken. Meer informatie vindt u in de Guide for Applicants.
  • De MSCA-criteria zijn erop gericht de financieringsnadelen te beperken voor onderzoekers die hun activiteiten hebben onderbroken toen zij een verzoek om toekenning van de vluchtelingenstatus hebben ingediend. De tijd die zij in een land hebben doorgebracht in afwachting van de toekenning van de vluchtelingenstatus, wordt niet meegeteld voor een periode van verblijf of activiteit in het land van de ontvangende instelling. Zo kunnen gevluchte onderzoekers een individuele MSCA-beurs aanvragen in hun gastland.
  • Instellingen die doctoraats- en postdoctorale opleidingen aanbieden, worden aangemoedigd de integratiekansen van ontheemde onderzoekers te verbeteren.

Vanaf 1 september 2019 financiert het MSCA-programma een coördinatie- en ondersteuningsactie voor onderzoekers in gevaar. Het project “InSPIREurope” zet een gecoördineerde, multisectorale, Europawijde alliantie op voor onderzoekers in gevaar. Het vergemakkelijkt de transnationale samenwerking tussen belanghebbenden in heel Europa om onderzoekers in gevaar meer kansen te bieden in de academische wereld en daarbuiten. 

Het MSCA-programma financiert ook verschillende onderzoeksprojecten die onze blik op gedwongen migratie verbreden.